مجله آلامتو

تعبیر خواب ک

تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا – خواب های با حرف اول کلیست تعبیر خواب ک

تعبیر کاریز
کاریز

در مورد کاريز هم به حرف -ق- کلمه قنات مراجعه کنيد.

تعبیر کوکو
کوکو

کوکو تعبیر دیگر ماکولات را دارد و خوب است و به نعمت و روزی تعبیر می شود. کوکو را از…

تعبیر کوچه
کوچه

اگر در خواب ببینیم که در کوچه ای ناشناس و مجهول هستیم با سؤالی رو به رو می شویم که…

تعبیر کیسه
کیسه

کیسه در خواب تعبیر خاصی ندارد مگر این که چیزی درون آن باشد که تعبیرش نسبت به محتوای آن تغییر…

تعبیر کشک
کشک

دیدن کشک در خواب خوب نیست به هر صورتی که باشد چه تر و چه خشک چه تنها و چه…

تعبیر کفگیر
کفگیر

کفگیر در خواب خدمتکار است یا کسی است که خانه و زندگی بیننده خواب را اداره می کند. کفگیر از…

تعبیر کرفس
کرفس

خوردن کرفس در خواب غم و اندوه است چه به وقت و فصل باشد و چه بی هنگام ولی دیدن…

تعبیر کلوچه
کلوچه

کلوچه در خواب تعبیر شیرینی ها و ماکولات خوب را دارد و نشان از خیر و خوبی و نعمت و…

1 2 3 4 7

تعبیر خواب بر اساس الفبا

جستجو در تعبیر خواب آلامتو