تعبیر خواب حرف ک

تعبیر خواب آلامتو بر اساس حروف الفبا حرف ک

تعبیر خواب آلامتو بر اساس حروف الفبا – خواب های با شروع از حرف ک

خواب هایی که با حرف اول ک شروع می شوند ادامه زیر به صورت کامل تعبیر شده اند.

تعبیر خواب بر اساس الفبا

لیست تعبیر خواب حرف ک

تعبیر کوکب
کوکب

کوکب گل غم و ناکامی است چون گل پائیزی است. زنبق نیز همین تعبیر را دارد که در حرف -ز-…

تعبیر کوفته
کوفته

کوفته نیز مانند کوکو از غذاهای خوب است که به نعمت و روزی تعبیر می شود به شرطی که ترخون…

تعبیر کرباس
کرباس

دیدن کرباس در خواب چندان خوب نیست و نشانه از غم و اندوه و فقر و ماتم و عزا دارد.…

رویا dream
کرست

کرست نیز از پوشش های مخصوص خانم ها است و دیدن آن در خواب برای مردان خوب نیست. چنانچه مردی…

تعبیر کاریز
کاریز

در مورد کاريز هم به حرف -ق- کلمه قنات مراجعه کنيد.

تعبیر کوکو
کوکو

کوکو تعبیر دیگر ماکولات را دارد و خوب است و به نعمت و روزی تعبیر می شود. کوکو را از…

تعبیر کوچه
کوچه

اگر در خواب ببینیم که در کوچه ای ناشناس و مجهول هستیم با سؤالی رو به رو می شویم که…

تعبیر کیسه
کیسه

کیسه در خواب تعبیر خاصی ندارد مگر این که چیزی درون آن باشد که تعبیرش نسبت به محتوای آن تغییر…

تعبیر کشک
کشک

دیدن کشک در خواب خوب نیست به هر صورتی که باشد چه تر و چه خشک چه تنها و چه…

تعبیر کفگیر
کفگیر

کفگیر در خواب خدمتکار است یا کسی است که خانه و زندگی بیننده خواب را اداره می کند. کفگیر از…

تعبیر کرفس
کرفس

خوردن کرفس در خواب غم و اندوه است چه به وقت و فصل باشد و چه بی هنگام ولی دیدن…

تعبیر کلوچه
کلوچه

کلوچه در خواب تعبیر شیرینی ها و ماکولات خوب را دارد و نشان از خیر و خوبی و نعمت و…

تعبیر کمربند
کمربند

کمربند در خواب میزان برخورداری شما را از مجموع امکاناتی که در بیداری دارید نشان می دهد. تعبیر کمربند تا…

تعبیر کنجد
کنجد

دیدن کنجد در خواب خوب و نشانی از افزونی معیشت و نعمت است. یعنی چیزی بیش از رزق و روزی…

تعبیر کابین
کابین

  کابین یک کلمه فرانسوی است که به زبان ما وارد شده و به معنی اتاق کوچک است. در کشتی…

تعبیر کارت
کارت

کارت اگر جغرافیایی یعنی نقشه باشد تعبیرش را در حرف -ن- کلمه نقشه نوشته ام ولی اگر کارت پستی باشد…

تعبیر کتان
کتان

دیدن کتان در خواب آرامش خیال و آسودگی فکری و راحت جسم است و چنان چه در خواب ببینید جامه…

تعبیر خواب کر
کر

خوشتن را در خواب کر دیدن نشان آن است که از سخنان مردم آزرده می شوید یا مطالبی می شنوید…

تعبیر خواب گنجه
کمد

(کمد=گنجه) در خواب کمد دیدن یا داشتن آن نشان آن است که با شخصی اعم از زن یا مرد امین…

تعبیر خواب کریستال
کریستال

کریستال در زندگی روزمره ما چیزی است تجملی و ظریف که در خواب نیز همین ظرافت و تفنن خویش را…


جستجو در تعبیر خواب آلامتو