مجله آلامتو

تعبیر خواب ک

تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا – خواب های با حرف اول کفهرست تعبیر خواب ک

تعبیر خواب dreams
کشتن (قتل)

کشتن یک نفر در خواب یا کشته شدن و به قتل رسیدن خودتان در عالم رویا، بدین معنی است که…

تعبیر کباده
کباده

چنانچه در خواب ببینید با کباده ورزش می کنید متعهد و موظف می شوید، یا وظیفه و تکلیفی را می…

تعبیر کرکره
کرکره

نوعی کرکره چوبی هست که بیرون پنجره اتاق ها نصب می کنند و ثابت و بی حرکت می ماند. فرانسویان…

تعبیر کوکب
کوکب

کوکب گل غم و ناکامی است چون گل پائیزی است. زنبق نیز همین تعبیر را دارد که در حرف -ز-…

تعبیر کوفته
کوفته

کوفته نیز مانند کوکو از غذاهای خوب است که به نعمت و روزی تعبیر می شود به شرطی که ترخون…

تعبیر کرباس
کرباس

دیدن کرباس در خواب چندان خوب نیست و نشانه از غم و اندوه و فقر و ماتم و عزا دارد.…

رویا dream
کرست

کرست نیز از پوشش های مخصوص خانم ها است و دیدن آن در خواب برای مردان خوب نیست. چنانچه مردی…

تعبیر کاریز
کاریز

در مورد کاريز هم به حرف -ق- کلمه قنات مراجعه کنيد.

1 2 3 7

تعبیر خواب بر اساس الفبا

جستجو در تعبیر خواب آلامتو