مجله آلامتو

تعبیر خواب حرف چ

تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا – خواب های با حرف اول چ

تعبیر خواب بر اساس الفبا

لیست تعبیر خواب حرف چ

تعبیر چرک
چرک

چرک، آلودگی جسمی و روحی است و کراهتی است که نا خودآگاه از مشاهده نتیجه اعمال خویش و دیگران در…

تعبیر چلچله
چلچله

لطفا به حرف -پ- کلمه پرستو نگاه کنيد.

تعبیر چوگان
چوگان

چوگان گسستگی و پریشانی است و از این خانه به آن خانه رفتن و از این شهر به آن شهر…

چمن

چمن اگر در خواب سبز و خرم باشد گویای این است که زندگی ما گستردگی دارد و سهم ما از…

تعبیر چرخ
چرخ

چرخ در خواب گردونه زندگی است. چرخ و گردونه نظام کارند و بالاخره چرخ در خواب های ما نماینده مجموع…

تعبیر خواب ترخشت
چرخشت

چرخشت وسیله ای است که با آن آب انگور را می گرفتند و شراب تهیه می کردند. انواع آن در…

تعبیر دیدن چوب پنبه در خواب
چوب پنبه

چوب پنبه در خواب ما مردی است تن لش، پرخور و بیکاره و غیر مفید که با ادعای زیاد پوک…

تعبیر چوب کبریت در خواب
چوب کبریت

چوب کبریت بر خلاف چوب پنبه، آدمی است کوچک ولی مفید و موثر که با وجود ظاهر بی ارزشی که…

تعبیر خواب چوب
چوب

چوب در خواب تباین و اختلاف و نفاق و دودستگی و چیزهائی است از این دست. چوب در خواب انسانی…

تعبیر دیدن چنگال در خواب چیست
چنگال

چنگال غذا خوری در خواب زنی است صمیمی و یک رنگ و عاشق پیشه که بیننده خواب را بسیار دوست…

تعبیر دیدن چوپان در خواب
چوپان

چوپان در خواب دیدن بسیار نیکو است و خوابی است مبارک و میمون. بیشتر انبیا الهی و پیغمبران بزرگ چوپان…

تعبیر خواب چیت
چیت

چیت چلوار نقاشی شده است. آنچه در مورد چلوار گفتیم در مورد چیت نیز تا حدی صدق می کند به…

تعبیر خواب چکش
چکش

چکش در خواب های ما عاملی است قاطع و نیرومند. این هم می تواند یک وسیله باشد و هم ممکن…

چای در خواب
چای

چای خشک غم و غصه، اندوه و گرفتاری است و مقدار این غم و غصه بستگی دارد به مقدار چای…

چشمه در خواب
چشمه

چشمه در خواب کرم و بخشندگی است و مردی است کریم و بخشنده و راد. برخی از معبران نوشته اند…

چغندر
چغندر

معبران در مورد چغندر نوشته اند غم و اندوه است و بهتر اینست که خورده نشود و بیننده خواب آن…


جستجو در تعبیر خواب آلامتو