تعبیر خواب حرف چ

تعبیرخواب حرف چ,لیست تعبیر خواب با حرف چ

لیست تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا – خواب های با حرف اول چ

خواب هایی که با حرف اول چ شروع می شوند در لیست زیر به صورت کامل تعبیر شده اند.

لیست تعبیر خواب حرف چ

چینه دان
چینه دان

چینه دان نقطه ضعف شماست و چنانچه ببینید چینه دان مرغی را بیرون می آورید و دور می افکنید عیب…

تعبیر چینه
چینه

چینه در خواب های ما حصاری است تقلبی و سست و بی بنیاد. اگر دیدید سوار چینه ای هستید و…

تعبیر چوبک
چوبک

چوبک نیز از چیزهایی است که فقط زنان در خواب می بینند و به ندرت ممکن است مردی در خواب…

تعبیر چنبره
چنبره

چنبره لنگ یا پارچه ای است که ابتدا تاب می دهند و بعد به صورت دوایری متحد المرکز دور هم…

تعبیر چلچراغ (لوستر)
چلچراغ (لوستر)

دیدن چلچراغ یا لوستر در خواب خوب است به شرط آن که روشن باشد و چنان چه خاموش باشد حسرت…

تعبیر چهار پا
چهار پا

چنانچه در خواب ببینید که چهار پایان بسیاری دارید مال و نعمت نصیب شما می شود. داشتن یک چهار پای…

تعبیر چلو
چلو

در حرف -ب- کلمه برنج و در حرف -پ- کلمه پلو در این باره به قدر کفایت گفته ام که…

تعبیر چارقد
چارقد

چارقد معرف شرم و حیا و استکناف و خویشتن داری بیننده خواب است. این خواب را معمولا زنان می بینند…

تعبیر چراغ
چراغ

اگر مردی مجرد در خواب ببیند که چراغ افروخته یا چراغی را می افروزد زنی در زندگیش پیدا می شود…

تعبیر چانه
چانه

چانه غرور و شخصیت و اعتبار و عزت شما است و چنان چه در خواب ببینید چانه شما حالت طبیعی…

تعبیر چرتکه
چرتکه

اگر بیننده خواب کاسب و بازاری باشد و چرتکه در خواب ببیند نشان دهنده این است که از وضع کسب…

تعبیر چرم
چرم

دیدن چرم حیوانات در خواب مالی است که به زحمت و تلاش به دست می آید. اگر در خواب ببینید…

تعبیر چسب
چسب

چسب در خواب شما زن یا مردی است خیر و نیکوکار و مصلح که نیکی می کند و می کوشد…

تعبیر چماق
چماق

چماق یا چوبدست کلفت از آن نوع که در نزاع ها یا راندن حیوانات مزرعه به کار می برند در…

تعبیر چمباتمه
چمباتمه

اگر بیننده خواب ببیند که چمباتمه نشسته است در آینده با کاری روبه رو می شود که توانایی انجام آن…

تعبیر چپق
چپق

آن چه در مورد پیپ گفتیم در مورد چپق هم صادق است با این تفاوت که چپق مقداری وداد و…

تعبیر چرک
چرک

چرک، آلودگی جسمی و روحی است و کراهتی است که نا خودآگاه از مشاهده نتیجه اعمال خویش و دیگران در…

تعبیر چلچله
چلچله

لطفا به حرف -پ- کلمه پرستو نگاه کنيد.

تعبیر چوگان
چوگان

چوگان گسستگی و پریشانی است و از این خانه به آن خانه رفتن و از این شهر به آن شهر…

چمن

چمن اگر در خواب سبز و خرم باشد گویای این است که زندگی ما گستردگی دارد و سهم ما از…


جستجو در تعبیر خواب آلامتو