تعبیر خواب حرف چ

تعبیرخواب حرف چ,لیست تعبیر خواب با حرف چ

لیست تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا – خواب های با حرف اول چ

خواب هایی که با حرف اول چ شروع می شوند در لیست زیر به صورت کامل تعبیر شده اند.

لیست تعبیر خواب حرف چ

چادر Veil
چادر

چادر در خواب ستر است و پوشاننده رازهای بیننده خواب و حافظ شرف و آبرو. اگر مردی ببیند که چادر…

تعبیر خواب چکش
چکش

چکش در خواب های ما عاملی است قاطع و نیرومند. این هم می تواند یک وسیله باشد و هم ممکن…

تعبیر دیدن چوپان در خواب
چوپان

چوپان در خواب دیدن بسیار نیکو است و خوابی است مبارک و میمون. بیشتر انبیا الهی و پیغمبران بزرگ چوپان…

تعبیر چوب کبریت در خواب
چوب کبریت

چوب کبریت بر خلاف چوب پنبه، آدمی است کوچک ولی مفید و موثر که با وجود ظاهر بی ارزشی که…

تعبیر خواب چوب
چوب

چوب در خواب تباین و اختلاف و نفاق و دودستگی و چیزهائی است از این دست. چوب در خواب انسانی…

چمدان Baggage
چمدان

چمدان یا جامه دان خالی، آینده بیننده خواب است و چمدان پر، گذشته او است. چمدان خالی امید ها و…

چکه کردن dripping
چکه کردن

اگر در خواب ببینید که شیر آب چکه می کند مال شما تلف می شود و گویای این است که…

چاق شدن در خواب Obesity
چاق شدن

چاقی در خواب نشانه سلامت نیست اما گویای فراوانی نعمت و فراخی روزی می تواند باشد. چنانچه لاغر هستید و…

دیدن چاقو در خواب
چاقو

چاقو زبان بدگویان است و چنانچه تیز و برنده و براق باشد نشان آنست که زبان بدگویان در مورد شما…

چاله Pit
چاله (گودال)

چنان چه در آستانه در خانه یا در درون خانه شما چاله ای پدید آمده باشد نشان آن است که…

چاه well
چاه

به تشخیص معبران سنتی و کهن چاه در خواب های ما مکر و حیله است و چون به طور سنتی…

چشم
چشم

آن چه در زندگی ما عزیز و گرامی است در خواب های ما به صورت چشم ظاهر می شود. اگر…

چنار Platanus
درخت چنار

چنار درختی است که زنده و مرده اش مفید است و به تساوی مورد بهره برداری قرار می گیرد. تمام…

چکمه boots
چکمه

برخی از معبران نوشته اند که چکمه زن قدرتمند و مال دار است که می تواند شوهرش را در زندگی…

تعبیر چاپ
چاپ

اگر در خواب چاپ خانه ای بزرگ مشاهده کردید در جریان حادثه ای مهم قرار می گیرید که بسیاری مردم…

تعبیر خواب چتر umbrella
چتر

باران در جائی نعمت و خیر و برکت است و در جائی بخصوص اگر برسر و روی انسان ریخته شود…

تعبیر خواب
چپاول

چپاول و تاراج و يغما و غارت يک تعبير دارند. در مورد تعبير چپاول به حرف -ت- و کلمه تاراج…

تعبیر خواب dreams
چلاق

اگر در خواب ببینید که چلاق شده اید و قادر به برخاستن نیستید نشان آن است که رازی دارید، بزرگ…

تعبیر چنگک
چنگک

چنگک در خواب آز و طمع است و کلاشی و ریزه خواری. اگر ببینید که چنگکی بر سر ریسمانی می…

تعبیر خواب dreams
چفت

چفت کدبانو و زن خانه است. چفت در خواب های ما کسی است که هم می تواند ریخت و پاش…

1 2 3

جستجو در تعبیر خواب آلامتو