تعبیر خواب حرف چ

تعبیرخواب حرف چ,لیست تعبیر خواب با حرف چ

لیست تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا – خواب های با حرف اول چ

خواب هایی که با حرف اول چ شروع می شوند در لیست زیر به صورت کامل تعبیر شده اند.

℁ تعبیر خواب بر اساس الفبا

لیست تعبیر خواب حرف چ

تعبیر چرخ
چرخ

چرخ در خواب گردونه زندگی است. چرخ و گردونه نظام کارند و بالاخره چرخ در خواب های ما نماینده مجموع…

چادر Veil
چادر

چادر در خواب ستر است و پوشاننده رازهای بیننده خواب و حافظ شرف و آبرو. اگر مردی ببیند که چادر…

تعبیر خواب چکش
چکش

چکش در خواب های ما عاملی است قاطع و نیرومند. این هم می تواند یک وسیله باشد و هم ممکن…

تعبیر دیدن چوپان در خواب
چوپان

چوپان در خواب دیدن بسیار نیکو است و خوابی است مبارک و میمون. بیشتر انبیا الهی و پیغمبران بزرگ چوپان…

تعبیر چوب کبریت در خواب
چوب کبریت

چوب کبریت بر خلاف چوب پنبه، آدمی است کوچک ولی مفید و موثر که با وجود ظاهر بی ارزشی که…

تعبیر خواب چوب
چوب

چوب در خواب تباین و اختلاف و نفاق و دودستگی و چیزهائی است از این دست. چوب در خواب انسانی…

چمدان Baggage
چمدان

چمدان یا جامه دان خالی، آینده بیننده خواب است و چمدان پر، گذشته او است. چمدان خالی امید ها و…

چکه کردن dripping
چکه کردن

اگر در خواب ببینید که شیر آب چکه می کند مال شما تلف می شود و گویای این است که…

چاق شدن در خواب Obesity
چاق شدن

چاقی در خواب نشانه سلامت نیست اما گویای فراوانی نعمت و فراخی روزی می تواند باشد. چنانچه لاغر هستید و…

دیدن چاقو در خواب
چاقو

چاقو زبان بدگویان است و چنانچه تیز و برنده و براق باشد نشان آنست که زبان بدگویان در مورد شما…

چاله Pit
چاله (گودال)

چنان چه در آستانه در خانه یا در درون خانه شما چاله ای پدید آمده باشد نشان آن است که…

چاه well
چاه

به تشخیص معبران سنتی و کهن چاه در خواب های ما مکر و حیله است و چون به طور سنتی…

چشم
چشم

آن چه در زندگی ما عزیز و گرامی است در خواب های ما به صورت چشم ظاهر می شود. اگر…

چنار Platanus
درخت چنار

چنار درختی است که زنده و مرده اش مفید است و به تساوی مورد بهره برداری قرار می گیرد. تمام…

چکمه boots
چکمه

برخی از معبران نوشته اند که چکمه زن قدرتمند و مال دار است که می تواند شوهرش را در زندگی…

تعبیر چاپ
چاپ

اگر در خواب چاپ خانه ای بزرگ مشاهده کردید در جریان حادثه ای مهم قرار می گیرید که بسیاری مردم…

تعبیر خواب چتر umbrella
چتر

باران در جائی نعمت و خیر و برکت است و در جائی بخصوص اگر برسر و روی انسان ریخته شود…

تعبیر خواب
چپاول

چپاول و تاراج و يغما و غارت يک تعبير دارند. در مورد تعبير چپاول به حرف -ت- و کلمه تاراج…

تعبیر خواب dreams
چلاق

اگر در خواب ببینید که چلاق شده اید و قادر به برخاستن نیستید نشان آن است که رازی دارید، بزرگ…

تعبیر چنگک
چنگک

چنگک در خواب آز و طمع است و کلاشی و ریزه خواری. اگر ببینید که چنگکی بر سر ریسمانی می…

تعبیر خواب dreams
چفت

چفت کدبانو و زن خانه است. چفت در خواب های ما کسی است که هم می تواند ریخت و پاش…

چینه دان
چینه دان

چینه دان نقطه ضعف شماست و چنانچه ببینید چینه دان مرغی را بیرون می آورید و دور می افکنید عیب…

تعبیر چنبره
چنبره

چنبره لنگ یا پارچه ای است که ابتدا تاب می دهند و بعد به صورت دوایری متحد المرکز دور هم…

تعبیر چلچراغ (لوستر)
چلچراغ (لوستر)

دیدن چلچراغ یا لوستر در خواب خوب است به شرط آن که روشن باشد و چنان چه خاموش باشد حسرت…

تعبیر چهار پا
چهار پا

چنانچه در خواب ببینید که چهار پایان بسیاری دارید مال و نعمت نصیب شما می شود. داشتن یک چهار پای…

تعبیر چلو
چلو

در حرف -ب- کلمه برنج و در حرف -پ- کلمه پلو در این باره به قدر کفایت گفته ام که…

تعبیر چارقد
چارقد

چارقد معرف شرم و حیا و استکناف و خویشتن داری بیننده خواب است. این خواب را معمولا زنان می بینند…

تعبیر چراغ
چراغ

اگر مردی مجرد در خواب ببیند که چراغ افروخته یا چراغی را می افروزد زنی در زندگیش پیدا می شود…

تعبیر چانه
چانه

چانه غرور و شخصیت و اعتبار و عزت شما است و چنان چه در خواب ببینید چانه شما حالت طبیعی…

تعبیر چرتکه
چرتکه

اگر بیننده خواب کاسب و بازاری باشد و چرتکه در خواب ببیند نشان دهنده این است که از وضع کسب…

1 2

⚑ جستجو در تعبیر خواب آلامتو