مجله آلامتو

تعبیر خواب حرف پ

تعبیر خواب آلامتو بر اساس حروف الفبا حرف پ

تعبیر خواب آلامتو بر اساس حروف الفبا – خواب های با شروع از حرف پ

خواب هایی که با حرف اول پ شروع می شوند ادامه زیر به صورت کامل تعبیر شده اند.

تعبیر خواب بر اساس الفبا

لیست تعبیر خواب حرف پ

پریدن jump
پریدن

پريدن و جستن در خواب تعبير و تحول است در زندگي بيننده خواب. اگر در خواب ببينيم که جست و…

پست post
پست

پست و پاکت در خواب تعبير يکسان دارد و کلا خبر است و اميد. انتظاراتي که در بيداري داريم در…

پسته Pistachios
پسته

پسته در خواب اشتغال ذهني و فکري است که گاه مي تواند سرگرم کننده يا اميد بخش هم باشد. ديدن…

پشت back
پشت

پشت، در خواب فرزند و برادر است و چنان چه بيننده خواب فرزند و برادر نداشته باشد دوست است…

پشتی poshti
پشتی

پشتي در خواب حرفه و شغلي است که داريم يا پولي است که دور از چشم ديگران اندوخته ايم و…

پشه mosquito
پشه

دیدن حشرات در خواب معمولا تعابیر نزدیک به همی دارد؛ پشه حشره اي است بي مقدار و ضعيف اما مزاحم…

پل Bridge
پل

ديدن پل در خواب خوب است به شرط آن که شکسته و ويران نباشد. هر چه پل بزرگتر و محکم…

تعبیر خواب پلنگ leopard
پلنگ

هر کس به نظر ما بزرگ و قدرتمند باشد و ما براي او احترام قائل باشيم يا از او بترسيم…

پلو Polu
پلو

پلو يا برنج پخته حاجت است. چنانچه در خواب ديديد که از برنج پلو مي پزيد يا ديگري برنج پخته…

پنجه hand
پنجه

پنجه از يک طرف حمايت است و از طرف ديگر دوستي که هر دو در خواب است. اگر در خواب…

پنیر cheese
پنیر

همه چيزهايي که مايه مي گيرند تا قابل مصرف و خوردن شوند در خواب هاي ما رزق و روزي و…

پنکه Fans
پنکه

ديدن پنکه در خواب فرح و شادي است اگر در فصل استفاده از پنکه باشد و در غير فصل، مزاحمت…

پهلو flanks
پهلو

پهلو در خواب هاي ما زن است. ابن سيرين پهلو را زن تعبير کرده و در نفايس الفنون نيز به…

تعبیر خواب پول money
پول

پول در خواب خوب نيست همان قدر که به چشم عده اي در بيداري خوب است. در بيداري داشتن پول…

پیاز onions
پیاز

پياز اشتها انگيز است اما دهان را بدبو مي کند و تا چند ساعت بوي بد آن در دهان باقي…

پیاله cup
پیاله

نوشته اند که پياله کنيزک است ولي پياله نماينده سهم و بخشي است از همه چيزهايي که نصيب ما مي…


جستجو در تعبیر خواب آلامتو