تعبیر خواب حرف پ

تعبیر خواب آلامتو بر اساس حروف الفبا حرف پ

تعبیر خواب آلامتو بر اساس حروف الفبا – خواب های با شروع از حرف پ

خواب هایی که با حرف اول پ شروع می شوند ادامه زیر به صورت کامل تعبیر شده اند.

لیست تعبیر خواب حرف پ

نگهبان guard
نگهبان (پاسبان)

دیدن نگهبان/پاسبان در خواب نیکو است و خداوند به قدر و منزلت بیننده خواب می افزاید. نگهبانی کردن و پاس…

پلک Eyelid
پلک

پلک در خواب برای زن شوهر است و برای مرد همسر پاک و قابل اعتماد و خوب و دیدن مژه…

پوتین boots
پوتین

پوتین پای افزاری است مستحکم که در راه پیمائی های سخت و طولانی به پا می کنیم. معبران کهن در…

پروانه butterfly
پروانه (شاپرک)

پروانه یا شاپرک هم انسان سبک مغز و احمق و جلف است و هم هوس است و از نوع هوس…

پنبه cotton
پنبه

پنبه در خواب خیر و برکت و خوبی است و سر رشته کارها و پیوند گسستگی ها. در مورد پنبه…

پیراهن shirt
پیراهن

کوششی که ما برای حفظ حیثیت و آبروی خویش یه عمل می آوریم در خواب های ما به صورت پیراهن…

پادشاه king
پادشاه

به عقیده فروید و با توجه به تئوری سمبولیسم در خواب او پادشاه در خواب هایی که ما می بینیم…

پوستین fur_coat
پوستین

پوستین تا حدودی تعبیر پوست را دارد فقط در حیوانات مختلف فرق می کند. پوستین محافظ بدن است در مقابل…

پاره کردن ripping
پاره کردن

پاره و پارگی، موضع و شرایط متفاوت و گوناگون دارد. اگر در خواب دیدید که آستین شما پاره شده زیان…

پوست skin
پوست

پوست حیوانات در خواب مال است و دارائی مگر پوست شتر که به میراث تعبیر شده و پوست گوسفند که…

پشم wool
پشم

پشم در خواب دیدن نیکو است و میمنت دارد. پشم ارزنده ترین محصولی است که از گوسفند عاید ما می…

راه پله stair-safety
پله

پله در زندگی روزمره ما وسیله ای است که ما را از محلی پست به جائی مرتفع می رساند. از…

پرواز کردن dream-fly
پرواز کردن

پرواز در خواب نیکو است مگر این که مستقیم تا اعماق آسمان بالا بروید که دیگر زیر پای خود را…

رویا dream
پستان و سینه

معبران پستان (سینه) را در خواب دختر تعبیر کرده اند و شیری که از پستان می تراود نوشته اند که…

تعبیر خواب پارچه فروشی
پارچه فروشی

  (پارچه فروشی= بزازی) پارچه فروشی در خواب ما گویای مکر و حیله و نیزنگ است و پارچه فروش مردی است…

دیدن پشت بام در خواب
پشت بام

پشت بام رفعت مقام و جاه و عظمت است وچنانچه خویشتن را بر بام دیدید به اندازه ارتفاع آن بام…

نگهبان guard
پاسبان

لطفا به حرف ن و تعبیر نگهبان مراجعه کنید.

دکتر doctor
پزشک

لطفا به حرف د و تعبیر دکتر مراجعه کنید.

پست post
پاکت

لطفا به حرف پ و تعبیر پست مراجعه کنید.

پارو Training_Oar
پارو

پارو مانند بيل خادم است و کسي است که به شما کمک مي کند و در انجام کارها به ياري…


جستجو در تعبیر خواب آلامتو