مجله آلامتو

تعبیر خواب حرف پ

تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا – خواب های با حرف اول پ

تعبیر خواب بر اساس الفبا

لیست تعبیر خواب حرف پ

نگهبان guard
پاسبان

لطفا به حرف ن و تعبیر نگهبان مراجعه کنید.

دکتر doctor
پزشک

لطفا به حرف د و تعبیر دکتر مراجعه کنید.

پست post
پاکت

لطفا به حرف پ و تعبیر پست مراجعه کنید.

پاپیون Bowtie
پاپیون

کسي که در خواب پاپيون بسته باشد به قضاوت مردم درباره خودش نيازمند است و به آن اهميت مي دهد…

پارچه textile
پارچه

پارچه فريب و نيرنگ است و دروغ و ريا مخصوصا اگر آن را در دکان فروشنده و پارچه فروشي ببينيد.…

پارو Training_Oar
پارو

پارو مانند بيل خادم است و کسي است که به شما کمک مي کند و در انجام کارها به ياري…

پاشنه heel
پاشنه

چنانچه در خواب ببينيد که پاشنه پاي شما مجروح است در صورتي که در بيداري پاي شما سالم باشد و…

پالتو Overcoat
پالتو

پالتو براي مردان متاهل همسر است و براي جوانان خانواده و براي دختران جوان نويد شوهر و تشکيل کانون گرم…

پاشنه heel
پای

معبران بر مبناي اين قياس که قوام انسان بر مال و دارائي ثروت و مکنتي است که اندوخته، پا را…

پر Feather
پر

پر در خوابهاي ما آبروست و امکانات مالي. ديدن پر در خواب بد نيست و چنانچه در خواب ديديد که…

پرتقال orange
پرتقال

ديدن پرتقال در خواب شيريني و کامروائي است. پرتقال ميوه اي است خوش عطر و خوش بو که به چشم…

پرده Curtain
پرده

معبران عموما پرده را خوب ندانسته اند ولي ديدن پرده در خواب به طور مطلق نمي تواند بد باشد زيرا…

پرستو Swallow
پرستو

پرستو پيام آور بهار است و ديدن پرستو در خواب نويد و اميد و خوشدلي است و خواب ميمون و…

پرنده در خواب
پرنده

پرنده در خواب مراد است مگر پرندگان مکروه مثل کلاغ، جغد، خفاش، کرکس و یکی دو نوع مرغان مرداب زی…

فرشته angel
پری

به حرف ـ ف ـ تعبیر فرشتگان نگاه کنيد.

پریدن jump
پریدن

پريدن و جستن در خواب تعبير و تحول است در زندگي بيننده خواب. اگر در خواب ببينيم که جست و…


جستجو در تعبیر خواب آلامتو