مجله آلامتو

تعبیر خواب پ

تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا – خواب های با حرف اول پلیست تعبیر خواب پ

پشم wool
پشم

پشم در خواب دیدن نیکو است و میمنت دارد. پشم ارزنده ترین محصولی است که از گوسفند عاید ما می…

راه پله stair-safety
پله

پله در زندگی روزمره ما وسیله ای است که ما را از محلی پست به جائی مرتفع می رساند. از…

پرواز کردن dream-fly
پرواز کردن

پرواز در خواب نیکو است مگر این که مستقیم تا اعماق آسمان بالا بروید که دیگر زیر پای خود را…

پالان Pack-saddle
پالان

پالان زینتی است که از جنس کاه و پارچه فراهم می آورند و بر پشت الاغ می نهند و گاله…

رویا dream
پستان و سینه

معبران پستان (سینه) را در خواب دختر تعبیر کرده اند و شیری که از پستان می تراود نوشته اند که…

تعبیر خواب پارچه فروشی
پارچه فروشی

  (پارچه فروشی= بزازی) پارچه فروشی در خواب ما گویای مکر و حیله و نیزنگ است و پارچه فروش مردی است…

دیدن پشت بام در خواب
پشت بام

پشت بام رفعت مقام و جاه و عظمت است وچنانچه خویشتن را بر بام دیدید به اندازه ارتفاع آن بام…

نگهبان guard
پاسبان

لطفا به حرف ن و تعبیر نگهبان مراجعه کنید.

1 2 3 7

تعبیر خواب بر اساس الفبا

جستجو در تعبیر خواب آلامتو