تعبیر خواب حرف و

لیست تعبیر خواب حرف و,تعبیرخواب شروع از واو

لیست تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا – خواب های با حرف اول واو

خواب هایی که با حرف اول و شروع می شوند در لیست زیر به صورت کامل تعبیر شده اند.

لیست تعبیر خواب حرف و

وافور
وافور

منوچهر مطیعی تهرانی در مورد خواب وافور میگوید: وافور کشیدن در خواب، نشانه بیزاری از این عمل ناپسند است که…

ویرانی destruction
ویران شدن

دیدن ویرانی، گمراهی و ضلالت است ولی از دیدن ویرانی احساسی که در بیننده خواب پدید می آید بیشتر اهمیت…

وانت Pickups
وانت

وانت، زندگی شخصی و خصوصی شماست. اگر در خواب دیدید وانت می رانید و آسوده هستید و مشکلی برای شما…

دیدن وصیت نامه در خواب چه تعبیری دارد
وصیت نامه

نامه به هر حال حامل پیغام و خبر و سلام است چه در بیداری و چه در خواب ولی در…

وضو ablution
وضو گرفتن

وضو گرفتن در خواب بسیار نیکو است به خصوص اگر در عالم خواب نیت اقامه نماز داشته باشید. معبران کهن…

وان حمام tub
وان حمام

ديدن وان حمام در خواب به معني داشتن زني است که شما و زندگي شما را در بر مي گيرد…


جستجو در تعبیر خواب آلامتو