مجله آلامتو

تعبیر خواب حرف ن

تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا – خواب های با حرف اول ن

تعبیر خواب بر اساس الفبا

لیست تعبیر خواب حرف ن

نرگس Narcissus
نرگس

نرگس، ظرافت و لطافت و ذوق و شعر و دوستي و عشق است چه مرد در خواب ببيند و چه…

نشاسته Starch
نشاسته

نشاسته ماده اي است که از گندم مي گيرند و ديدنش در خواب نيکو است و خير و برکت تعبير…

نعره yell
نعره

نعره کشيدن در خواب تعبير روشن و مشخصي ندارد و بيشتر به خاطر پرخوري و زود خوابيدن است. بسياري از…

نعل Used_horseshoe
نعل

نعل، از قديم ترين ايام، نشان روي آوردن شانس و بخت و اقبال بوده است. بسياري از اقوام، نعل را…

نقره silver
نقره

اگر در سن ازدواج باشيد و نقره در خواب ببينيد ازدواج مي کنيد. اگر نقره خام شکل نگرفته ببينيد با…

نمد felt
نمد

نمد را چون از پشم مي بافند و پشم در خواب هاي ما نعمت و برکت است نمد نيز ديدنش…

نیمرو scrambled-eggs
نیمرو

ديدن نيمرو در خواب خوب است و اگر ببينيد غذايي از نيمرو مي خوريد به پول مي رسيد. هر تخم…

نگهبان guard
نگهبان

ديدن نگهبان/پاسبان در خواب نيکو است و خداوند به قدر و منزلت بيننده خواب مي افزايد. پاسباني کردن و پاس…


جستجو در تعبیر خواب آلامتو