تعبیر خواب حرف ن

تعبیر خواب حرف نون,لیست تعبیرخواب با حرف ن

لیست تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا – خواب های با حرف اول نون

خواب هایی که با حرف اول ن شروع می شوند در لیست زیر به صورت کامل تعبیر شده اند.

℁ تعبیر خواب بر اساس الفبا

لیست تعبیر خواب حرف ن

ناقوس bell
ناقوس کلیسا

ناقوس در خواب دیدار و برخورد در آینده است با مردی پر سر و صدا و در عین حال پر…

نمک

در کتاب فرهنگ تفسیر رویا در مورد تعبیر نمک آمده است: نمک: ویژگی‌های نامحسوس و ظریفی که به فعالیت‌هایتان اضافه…

ناف Navel
ناف شکم

ناف مجرای تغذیه جنین است و جنین تا در شکم مادر است از آن راه به مدد خون مادر غذا…

نابینایی blindness
نابینایی (کوری چشم)

وقتی در خواب ، خویشتن را نابینا می بینیم و احساس می کنیم کور شده ایم نشان آن است که…

نارگیل Coconut
نارگیل

نارگیل برکت و نعمتی است که تحصیل آن به دشواری انجام پذیر است و تجسم ـ دست ما کوتاه و…

نارنج bitter-orange
نارنج

در تقسیم بندی خاصی که معبران دارند گل ها و میوه های پاییزی یا زرد رنگ را خوب نمی دانند…

نامه letter
نامه

نامه به هر حال حامل پیغام و خبر و سلام است چه در بیداری و چه در خواب ولی در…

ناودان
ناودان

ناودان در خواب هم راهی است برای کسب معاش و روزی و هم طریقی است در جهت دفع مضار زندگی.…

نان bread
نان

تعبیرخواب نان از منوچهر مطیعی تهرانی دیدن نان در خواب خوب است و نعمت و برکت تعبیر می شود. دیدن…

نرگس Narcissus
گل نرگس

گل نرگس، ظرافت و لطافت و ذوق و شعر و دوستی و عشق است چه مرد در خواب ببیند و…

نردبان Ladder
نردبان

اگر در خواب ببینید که از نردبان بالا می روید، خوب است و خواب شما می گوید در کار پیشرفت…

نخود chickpeas
نخود

معبران نوشته اند که نخود چه خشک باشد و چه تر، نشان غم و اندوه است و اگر با گوشت…

نقره silver
نقره

اگر در سن ازدواج باشید و نقره در خواب ببینید ازدواج می کنید. اگر نقره خام شکل نگرفته ببینید با…

نگهبان guard
نگهبان (پاسبان)

دیدن نگهبان/پاسبان در خواب نیکو است و خداوند به قدر و منزلت بیننده خواب می افزاید. نگهبانی کردن و پاس…

دعای مخصوص امام سجاد
نماز خواندن

عبادت کردن در خواب واکنش ترس از قصوری است که در انجام واجبات خویش داریم و این واحبات اعم است…

تعبیر خواب نخ
نخ

باید ویژگی های یک نخ را در نظر بگیرید و انها را برایم تعریف کنید تا من بتوانم رمز و…

نهنگ Whale
نهنگ

بالن با کسر (لام) از بزرگترین آبزیان زنده زاست که در فارسی آن را نهنگ می نامیم. معبران سنتی نهنگ…

نبات Candy
نبات

نبات شيرين است و حکم قند را در تعبير دارد و نعمت و معيشت است و مال و پول به…

نجار carpenter
نجار

خانم اتيانوس مي گفت نجار در خواب رئيس صندوق است و کسي است که مي دهد و مي گيرد. او…

نخل palm
نخل

خرما، محصول نخل که غالبا در جنوب کشور مي رويد، شيرين و مطبوع است. ديدن نخل در خواب به شرط…

1 2

⚑ جستجو در تعبیر خواب آلامتو