مجله آلامتو

تعبیر خواب ن

تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا – خواب های با حرف اول نفهرست تعبیر خواب ن

تعبیر خواب نخ
نخ

باید ویژگی های یک نخ را در نظر بگیرید و انها را برایم تعریف کنید تا من بتوانم رمز و…

نابینایی blindness
نابینائی

وقتي در خواب ، خويشتن را نابينا مي بينيم و احساس مي کنيم کور شده ايم نشان آن است که…

نارگیل Coconut
نارگیل

نارگيل برکت و نعمتي است که تحصيل آن به دشواري انجام پذير است و تجسم ـ دست ما کوتاه و…

نارنج bitter-orange
نارنج

در تقسيم بندي خاصي که معبران دارند گل ها و ميوه هاي پاييزي يا زرد رنگ را خوب نمي دانند…

ناف Navel
ناف

ناف مجراي تغذيه جنين است و جنين تا در شکم مادر است از آن راه به مدد خون مادر غذا…

ناقوس bell
ناقوس

ناقوس در خواب ديدار و برخورد در آينده است با مردي پر سر و صدا و در عين حال پر…

نامه letter
نامه

نامه به هر حال حامل پيغام و خبر و سلام است چه در بيداري و چه در خواب ولي در…

نان bread
نان

ديدن نان در خواب خوب است و نعمت و برکت تعبير مي شود. ديدن و خوردن نان تازه فراخي روزي…

1 2 3

تعبیر خواب بر اساس الفبا

جستجو در تعبیر خواب آلامتو