تعبیر خواب حرف ن

تعبیر خواب حرف نون,لیست تعبیرخواب با حرف ن

لیست تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا – خواب های با حرف اول نون

خواب هایی که با حرف اول ن شروع می شوند در لیست زیر به صورت کامل تعبیر شده اند.

تعبیر خواب بر اساس الفبا

لیست تعبیر خواب حرف ن

نرگس Narcissus
گل نرگس

گل نرگس، ظرافت و لطافت و ذوق و شعر و دوستی و عشق است چه مرد در خواب ببیند و…

نردبان Ladder
نردبان

اگر در خواب ببینید که از نردبان بالا می روید، خوب است و خواب شما می گوید در کار پیشرفت…

نخود chickpeas
نخود

معبران نوشته اند که نخود چه خشک باشد و چه تر، نشان غم و اندوه است و اگر با گوشت…

نقره silver
نقره

اگر در سن ازدواج باشید و نقره در خواب ببینید ازدواج می کنید. اگر نقره خام شکل نگرفته ببینید با…

نگهبان guard
نگهبان (پاسبان)

دیدن نگهبان/پاسبان در خواب نیکو است و خداوند به قدر و منزلت بیننده خواب می افزاید. نگهبانی کردن و پاس…

دعای مخصوص امام سجاد
نماز خواندن

عبادت کردن در خواب واکنش ترس از قصوری است که در انجام واجبات خویش داریم و این واحبات اعم است…

تعبیر خواب نخ
نخ

باید ویژگی های یک نخ را در نظر بگیرید و انها را برایم تعریف کنید تا من بتوانم رمز و…

نهنگ Whale
نهنگ

بالن با کسر (لام) از بزرگترین آبزیان زنده زاست که در فارسی آن را نهنگ می نامیم. معبران سنتی نهنگ…

نابینایی blindness
نابینائی

وقتي در خواب ، خويشتن را نابينا مي بينيم و احساس مي کنيم کور شده ايم نشان آن است که…

نارگیل Coconut
نارگیل

نارگيل برکت و نعمتي است که تحصيل آن به دشواري انجام پذير است و تجسم ـ دست ما کوتاه و…

نارنج bitter-orange
نارنج

در تقسيم بندي خاصي که معبران دارند گل ها و ميوه هاي پاييزي يا زرد رنگ را خوب نمي دانند…

ناف Navel
ناف

ناف مجراي تغذيه جنين است و جنين تا در شکم مادر است از آن راه به مدد خون مادر غذا…

ناقوس bell
ناقوس

ناقوس در خواب ديدار و برخورد در آينده است با مردي پر سر و صدا و در عين حال پر…

نامه letter
نامه

نامه به هر حال حامل پيغام و خبر و سلام است چه در بيداري و چه در خواب ولي در…

نان bread
نان

ديدن نان در خواب خوب است و نعمت و برکت تعبير مي شود. ديدن و خوردن نان تازه فراخي روزي…

ناودان
ناودان

ناودان در خواب هم راهي است براي کسب معاش و روزي و هم طريقي است در جهت دفع مضار زندگي.…

نبات Candy
نبات

نبات شيرين است و حکم قند را در تعبير دارد و نعمت و معيشت است و مال و پول به…

نجار carpenter
نجار

خانم اتيانوس مي گفت نجار در خواب رئيس صندوق است و کسي است که مي دهد و مي گيرد. او…

نخل palm
نخل

خرما، محصول نخل که غالبا در جنوب کشور مي رويد، شيرين و مطبوع است. ديدن نخل در خواب به شرط…

نشاسته Starch
نشاسته

نشاسته ماده اي است که از گندم مي گيرند و ديدنش در خواب نيکو است و خير و برکت تعبير…

1 2

جستجو در تعبیر خواب آلامتو