مجله آلامتو

تعبیر خواب ق

تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا – خواب های با حرف اول قلیست تعبیر خواب ق

قند sugar
قند

قند در خواب هاي ما نفع و مال و سود و بهره است و آن چيزهايي است که به منافع…

قوچ sheep-ram
قوچ

همانند تعبیر خواب گوسفند، دیدن قوچ در خواب ما مبارک است و مبشر خیر و برکت و نعمت می باشد.…

1 3 4 5

تعبیر خواب بر اساس الفبا

جستجو در تعبیر خواب آلامتو