مجله آلامتو

تعبیر خواب ق

تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا – خواب های با حرف اول قلیست تعبیر خواب ق

تعبیر قورمه
قورمه

قورمه گوشت، نعمت یا پولی است مانده که دیگری اندوخته و ذخیره کرده ولی به شما که بیننده خواب هستید…

تعبیر قاب
قاب

قاب کادری است که برای عکس یا ساعت یا تابلو و چیزهای دیگر در نظر می گیریم و معنی آن…

تعبیر قابله
قابله

نفس عمل زایمان در خواب فراغت از غم و رنج است ولی استثنائا این کار در خواب تعبیرات و تاویلات…

تعبیر قرقره
قرقره

اگر در خواب ببینید که قرقره ای دارید که نمی توانید سر نخ آن را بیابید سر نخ زندگی شما…

تعبیر قریه
قریه

لطفا به حرف -الف- کلمه آبادی نگاه کنید.

تعبیر قنات
قنات

قنات در خواب منبع خیر و برکت و روزی است بخصوص اگر آب داشته و آب آن روشن و زلال…

تعبیر قصاب
قصاب

قصاب مظهر خون ریختن و تکه تکه کردن گوشت و شکستن استخوان است. به شنیدن نام قصاب به همان نحو…

قرقاول در خواب
قرقاول

قرقاول مانند مرغابی است که دیدنش در خواب نیکو است. اگر ببینید قرقاولی در بغل دارید خواب شما می گوید…


تعبیر خواب بر اساس الفبا

جستجو در تعبیر خواب آلامتو