مجله آلامتو

تعبیر خواب ق

تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا – خواب های با حرف اول قلیست تعبیر خواب ق

تعبیر قوز
قوز

اگر در خواب ببینید که قوز درآورده اید نباید زیاد نگران و متحوش باشید. قوز داشتن در خواب قابل تفسیر…

تعبیر قیر
قیر

قیر در خواب نشان روزی است ولی قیر اگر انباشته باشد یا گسترده فرق می کند. در زمان حال از…

تعبیر قناد
قناد

قناد در خواب های ما انسانی است دروغگو که سخنان مداهنه آمیز و فریبنده می گوید، چرب زبان و شیرین…

تعبیر قماش
قماش

از امام صادق علیه السلام نقل است که ابزار و پارچه و قماش زینت دنیاست. قماش پارچه نخی است ولی…

قورباغه

معبران اسلامی و قدیمی در مورد قورباغه یا وزغ یا غوک مطالب متفاوت و مختلفی نوشته اند که چون تباین…

تعبیر قمقمه
قمقمه

اگر در خواب ببینید که قمقمه ای دارید دوستی مصلح و عاقبت اندیش و دورنگر با شما خواهد بود. اگر…

تعبیر قلم
قلم

دیدن قلم در خواب نیکو است به خصوص آن که در قرآن از آن به تجلیل نام برده شده و…

تعبیر قمار
قمار

بیننده خواب اگر اهل قماربازی باشد خواب او هیچ تعبیر خاصی ندارد و دنباله افکار و اندیشه معمولی و روزانه…

1 2 3 5

تعبیر خواب بر اساس الفبا

جستجو در تعبیر خواب آلامتو