مجله آلامتو

تعبیر خواب ف

تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا – خواب های با حرف اول فلیست تعبیر خواب ف

رویا dream
فتق

اگر در خواب دیدید که فتق دارید و آن روی شکم شما پدید آمد به حرف -غ- کلمه غم باد…

تعبیر فراش
فراش

فراش را دلال و دلاله تعبیر کرده اند. فراش به معنی سرایدار و امربر است. کسی که در غیبت شما…

تعبیر فر
فر

اگر در خواب ببینید که در آشپزخانه خود فر نو و تازه دارید بسیار خوب است. اگر زن ندارید با…

تعبیر فر زدن مو
فر کردن مو

اگر مردی در خواب ببیند که سر خود را فر زده است در روزهای آینده عملی زشت و ناپسند مرتکب…

تعبیر فرچه
فرچه

فرچه در خواب های ما سمبل شخص یا چیزی است که روزانه به آن احتیاج پیدا می کنیم و او…

فرشته angel
فرشته

دیدن فرشتگان چهارگانه مقرب در خواب خوب است اما بستگی به وضع و موقعیت ظاهری آن ها پیدا می کند…

تعبیر فنچ
فنچ (فینچ)

فنچ مرغی است زینتی که بومی سرزمین ما نیست و از کشورهای دیگر به ایران آورده شده لذا تعبیری که…

تعبیر فین
فین

اگر در خواب ببینید که بینی شما گرفته و در آن حالت فین بکنید که مخاط بینی خارج شود و…

1 2 3 4

تعبیر خواب بر اساس الفبا

جستجو در تعبیر خواب آلامتو