مجله آلامتو

تعبیر خواب حرف ف

تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا – خواب های با حرف اول ف

تعبیر خواب بر اساس الفبا

لیست تعبیر خواب حرف ف

تعبیر خواب dreams
فتق شکم

غم باد یا فتق شکم چنین است که پوست شکم در نقطه ای بالا می رود و فشار روده به…

فانوس lantern
فانوس

اگر در خواب ببینید جائی تاریک است و شما فانوسی در دست دارید خواب شما می گوید امیدی در شما…

تعبیر فنر
فنر

فنر را در خواب نمی بینیم مگر در رابطه با یک ماشین یا دستگاه یا ساعت و هر چیز دیگری…

تعبیر خواب dreams
فتق بیضه

اگر در خواب دیدید که فتق دارید و آن روی شکم شما پدید آمد به حرف -ف- کلمه فتق شکم…

تعبیر فراش
فراش

فراش را دلال و دلاله تعبیر کرده اند. فراش به معنی سرایدار و امربر است. کسی که در غیبت شما…

تعبیر فر
فر

اگر در خواب ببینید که در آشپزخانه خود فر نو و تازه دارید بسیار خوب است. اگر زن ندارید با…

تعبیر فر زدن مو
فر کردن مو

اگر مردی در خواب ببیند که سر خود را فر زده است در روزهای آینده عملی زشت و ناپسند مرتکب…

تعبیر فرچه
فرچه

فرچه در خواب های ما سمبل شخص یا چیزی است که روزانه به آن احتیاج پیدا می کنیم و او…

فرشته angel
فرشته

دیدن فرشتگان چهارگانه مقرب در خواب خوب است اما بستگی به وضع و موقعیت ظاهری آن ها پیدا می کند…

تعبیر فنچ
فنچ (فینچ)

فنچ مرغی است زینتی که بومی سرزمین ما نیست و از کشورهای دیگر به ایران آورده شده لذا تعبیری که…

تعبیر فین
فین

اگر در خواب ببینید که بینی شما گرفته و در آن حالت فین بکنید که مخاط بینی خارج شود و…

تعبیر فیله
فیله

فیله گوسفند یا گاو در بیداری گوشتی است نرم و قابل کباب کردن و خوردن؛ در خواب نیز مالی است که…

تعبیر فیروزه
فیروزه

فیروزه در خواب قدرت روانی و روحی است و نشان تسلط بر اعصاب و خویشتن داری. در این سنگ چیزی…

تعبیر فنجان
فنجان

فنجان سهم و بهره ما است. از نیک و بد، زشت و زیبا، تلخ و شیرین حوادثی که اتفاق می…

فروش sale
فروش

فروش اصولا در خواب های ما خوب نیست چون مفهوم آن این است که چیزی را از دست می دهیم…

تعبیر فندک
فندک

اگر در خواب ببینید که کسی فندک به شما هدیه داد امکاناتی در اختیارتان قرار می دهد که هم می…

1 2

جستجو در تعبیر خواب آلامتو