مجله آلامتو

تعبیر خواب ع

تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا – خواب های با حرف اول علیست تعبیر خواب ع

تعبیر عرش
عرش

عرش در خواب تعبیر آسمان را دارد که در حرف -آ- کلمه آسمان گفته شد.

تعبیر عود
عود

عود دود کردن در خواب خوب است. اگر فقط بوی عود را استشمام کنید حکم عطریات را دارد. اگر عود…

تعبیر عرعر
عرعر

عرعر دو نوع است. تعبیر خواب عرعر خر اول عرعر که صدای مخصوص الاغ است دوم عرعر که نوعی درخت…

تعبیر عنتر
عنتر

دیدن عنتر (نوعی میمون) در خواب انسانی است دلقک صفت و مقلد و سبک. همان طور که ما این حیوان…

تعبیر عطار
عطار

در گدشته عطار کسی بود که دارو می فروخت و این اشخاص غالبا خودشان هم طبابت می کردند و بیمار…

تعبیر عنقا
عنقا

عنقا نیز یک مرغ افسانه ای و از کلمات مهجور زبان فارسی است. تعبیر عنقا تعبیر سیمرغ است که در…

تعبیر عنبر
عنبر

عنبر سود و نفع است چه بگیرید و چه بدهید و چه بخرید و کلا تعبیر عطر را دارد. به…

عشق love
عشق

عشق در خواب دیدنی نیست مگر این که خودتان یا دیگریرا عاشق بیابید. عشق در هر قالبی که باشد در…

1 2 3 4

تعبیر خواب بر اساس الفبا

جستجو در تعبیر خواب آلامتو