مجله آلامتو

تعبیر خواب حرف ع

تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا – خواب های با حرف اول ع

لیست تعبیر خواب حرف ع

عقاب eagle
عقاب

حضرت دانیال گوید: عقاب در خواب، پادشاه قوی و با هیبت و ستمگر بود، چنانکه همه کس از او بترسد.…

تعبیر دیدن عزرائیل
عزرائیل

دیدن فرشتگان در حالت غم زده و چهره گرفته در خواب خوب نیست بخصوص دیدن میکائیل و عزرائیل و نشان…

تعبیر عطار
عطار

در گدشته عطار کسی بود که دارو می فروخت و این اشخاص غالبا خودشان هم طبابت می کردند و بیمار…

تعبیر عرش
عرش

عرش در خواب تعبیر آسمان را دارد که در حرف -آ- کلمه آسمان گفته شد.

تعبیر عود
عود

عود دود کردن در خواب خوب است. اگر فقط بوی عود را استشمام کنید حکم عطریات را دارد. اگر عود…

تعبیر عرعر
عرعر

عرعر دو نوع است. تعبیر خواب عرعر خر اول عرعر که صدای مخصوص الاغ است دوم عرعر که نوعی درخت…

تعبیر عنتر
عنتر

دیدن عنتر (نوعی میمون) در خواب انسانی است دلقک صفت و مقلد و سبک. همان طور که ما این حیوان…

تعبیر عنقا
عنقا

عنقا نیز یک مرغ افسانه ای و از کلمات مهجور زبان فارسی است. تعبیر عنقا تعبیر سیمرغ است که در…

تعبیر عنبر
عنبر

عنبر سود و نفع است چه بگیرید و چه بدهید و چه بخرید و کلا تعبیر عطر را دارد. به…

عشق love
عشق

عشق در خواب دیدنی نیست مگر این که خودتان یا دیگریرا عاشق بیابید. عشق در هر قالبی که باشد در…

تعبیر عصا
عصا

عصا هم کمک و یاوری از جانب دیگران است و هم توانائی و قدرت در انجام کارها از جهت خود…

تعبیر عناب
عناب

دیدن عناب در خواب نیکو است و تعبیر آن روا شدن حاجات بیننده خواب است. اگر ببینید که عناب می…

عاج فیل Ivory
عاج

عاج استخوان دندان فیل است. همان طور که در بیداری در زندگی عادی ما چیزی است نفیس و گران قدر…

گل رز سفید
عروسی

دیدن عروسی در خواب ها به هیچ وجه خوب نیست. تمام معبران عروسی را عزا دانسته اند و عروس را…

علف سبز
علف

دیدن علف در خواب اگر سبز و تازه باشد خوب است و اگر خشک و زرد باشد نیکو نیست و…

عقرب سیاه
عقرب

تعبیر عقرب از نظر محمدبن سیرین گوید: دیدن كژدم به خواب، دلیل بر دشمنی ضعیف است. اگر بیند كژدم او…

1 2

تعبیر خواب بر اساس الفبا

جستجو در تعبیر خواب آلامتو