مجله آلامتو

تعبیر خواب ظ

تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا – خواب های با حرف اول ظلیست تعبیر خواب ظ

بادیه badie
ظرف

باديه دو معني دارد. يکي به معني صحراست و ديگري ظرفي که در آشپزخانه مورد مصرف دارد و مايعات را…


تعبیر خواب بر اساس الفبا

جستجو در تعبیر خواب آلامتو