تعبیر خواب حرف ص

تعبیرخواب حرف صاد,تعبیر خواب حروف الفبا حرف ص

تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا – خواب های با حرف اول ص

خواب هایی که با حرف اول صاد شروع می شوند در لیست زیر به صورت کامل تعبیر شده اند.

℁ تعبیر خواب بر اساس الفبا

لیست تعبیر خواب حرف ص

صندوق Trunk
صندوق

صندوق و صندوقچه در خواب همسر است یا دوست رازدار و یک رنگ. ابن سیرین می گوید که صندوق در…

رعد و برق Lightning
صاعقه

دیدن صاعقه به خودی خود بد نیست اگر در خواب ببینیم که آسمان منقلب است و صاعقه می درخشد و…

صنوبر Spruce
درخت صنوبر (سپیدار)

معبران در مورد درخت صنوبر (سپیدار) نظر خوشی ابراز نداشته و آن را در زمره درختان خوب به حساب نیاورده…

صابون soap
صابون

صابون در خواب نشانه تحصیل برائت است. اگر محکومی، متهمی، یا محبوسی در رویای خویش ببیند که با صابون لباس…

صندلی chair
صندلی

در خواب های ما صندلی اشاره به چیزهای متفاوتی می تواند باشد. اگر زنی در خواب صندلی ببیند و صندلی…

تعبیر صفحه گرامافون
صفحه گرامافون

صفحه گرامافون همسر یا مصاحب وراج و پرحرفی است که در خانه شما می زید یا دوستی است که بسیار…

صلوات salavat
صلوات

محمدبن سیرین گوید: اگر دید که بر رسول صلوات می فرستاد، دلیل است حاجتش روا شود و روزی بر وی…

صدف

دیدن صدف در خواب تعابیر زیادی ندارد و ممکن است یک عامل انحرافی در خواب شما باشد. اگر صدف را…

آبکش colander
صافی

اگر در خواب ببينيد که مايعي را صاف مي کنيد يا صافي به کار مي بريد مشکلي در زندگيتان پديد…

صبح Morning
صبح

صبح به معني وجود روشنايي نيست. ظهور ناگهاني روشنايي را نيز روز نمي گويند. صبح به لحظاتي از زمان اطلاق…


⚑ جستجو در تعبیر خواب آلامتو