مجله آلامتو

تعبیر خواب حرف ش

تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا – خواب های با حرف اول ش

تعبیر خواب بر اساس الفبا

لیست تعبیر خواب حرف ش

شال روسری Scarf
شال – روسری

تعبیر روسری: دیدن روسری گرانبها در خواب ، نشانة آن است که در آینده مشهور و موفق می شوید. دیدن…

شانه comb
شانه

خود شانه نشانه پريشاني فکر و خيال است. نه به معني غم و اندوه بل که تشتت فکر و ترديد…

شاهدانه Cannabis
شاهدانه

ديدن شاهدانه بو داده در خواب نيکو است و مال اندک و سود قليل است. اگر ببينيد آجيل شاهدانه مي…

گل شب بو Matthiola
شب بو

شب بو زني است لاغر اندام و زيبا و نيک مختصر و خوش سخن و خوش نيت که به هنگام…

شبدر Clover
شبدر

شبدر گياهي است با سه برگ چليپائي که ديدنش در خواب نيکو است. اگر در خواب ببينيم که در خانه…

تعبیر خواب شپش
شپش

شپش در خواب انساني است ضعيف، شپش عيال مرد است که نعمت او را مي خورند. شپش در خواب انگل…

شقایق Papaver
شقایق

شقايق گل اشک و ندبه و در عين حال پاکي و عصمت و بي گناهي است. اگر در خواب ببينيد…

تعبیر خواب شمشیر
شمشیر

شمشیر در خواب های ما معرف هیبت و قدرت است و برندگی و کارآئی را نیز به تیزی و قاطعیت…

شیر lion
شیر(حیوان)

شير – حيوان – در خواب هم خطرناک و دشمني است بي حساب و بي رحم. اگر از کسي مرعوب…

شیشه glass
شیشه

معبران نوشته اند شيشه بطري زن است و محتواي آن مال زن است يا کامي است که از زن گرفته…

قند sugar
شکر

ديدن شکر اندک در خواب نيکو است و شيرين کامي و توفيق تعبير شده است همچنين شنيدن سخنان خوش از…


جستجو در تعبیر خواب آلامتو