مجله آلامتو

تعبیر خواب ش

تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا – خواب های با حرف اول شلیست تعبیر خواب ش

تعبیر شته
شته

شته ضرر و زیان است و خسران دنیا و آخرت. اگر در خواب ببینید که درختان بارداری که متعلق به…

تعبیر شکنبه
شکنبه

شکنبه در خواب های ما به نظر معبران مال حلال و معیشت و روزی است و همه آن چیزهائی است…

تعبیر شفتالو
شفتالو

معبران درباره شفتالو زیاد ننوشته اند زیرا میوه چندان مطلوبی نیست و در رویاهای ما نیز خوب تعبیر نشده. کلا شفتالو…

تعبیر شکلات
شکلات

حکم کلی مولف نفایس الفنون و عرایسالعیون درباره شیرینی ها این است که شرینی ها جمله در خواب سخن های…

تعبیر شترمرغ
شترمرغ

معبران شترمرغ را انسان بیابانی تعبیر و تعریف کرده اند. عقیده عموم معبران این است که کسانی که در شهر ها…

تعبیر شلغم
شلغم

دیدن شلغم در خواب چندان خوب نیست چه پخته باشد چه خام. شلغم را به عنوان غایت چیزهای بد و دوست…

شنا کردن swimming
شنا کردن

در خواب شناکردن، دلیل معیشت بود به حیلت. اگر بیند که به وقت شنا کردن در آب صاف غرق شد،…

خواص گیاه شنبلیله
شنبلیله

شنبلیله گیاهی است بد طعم و نازیبا ولی بسیار پر خاصیت. گیاهی است که وجودش اساسی نیست ولی در بیشتر…

1 2 3 4 6

تعبیر خواب بر اساس الفبا

جستجو در تعبیر خواب آلامتو