تعبیر خواب حرف ش

تعبیر حرف ش,تعبیرخواب شروع با حرف ش

تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا – خواب های با حرف اول ش

خواب هایی که با حرف اول ش شروع می شوند در لیست زیر به صورت کامل تعبیر شده اند.

℁ تعبیر خواب بر اساس الفبا

لیست تعبیر خواب حرف ش

قند sugar
قند (شکر)

تعبیر خواب شکر دیدن شکر اندک در خواب نیکو است و شیرین کامی و توفیق تعبیر شده است همچنین شنیدن…

شراب Wine
شراب

اگر در خواب ببینید که شراب می نوشید دو حالت دارد. چنانچه شراب را به نیت یک ماده سکر آور…

تعبیر دیدن شمشاد در خواب چیست
شمشاد

شمشاد مردی است نه چندان توانگر و مال دار و نه چندان فقیر و مستمند ولی هر چه دارد می…

تعبیر شته
شته درخت

تعبیر خواب شته منوچهر مطیعی شته ضرر و زیان است و خسران دنیا و آخرت. اگر در خواب ببینید که…

تعبیر شربت
شربت

کلمه کلی شربت ها این است که اگر به طعم شیرین و به بوی خوش و به رنگ طبیعی باشند…

تعبیر شهد (انگبین)
شهد (انگبین)

شهد همان انگبین است. معبران در مورد شهد یا شربت غلیظ که ما وقتی با انواع میوه می آمیزیم نام…

تعبیر خواب شپش
شپش

شپش در خواب انسانی است ضعیف، شپش عیال مرد است که نعمت او را می خورند. شپش در خواب انگل…

شاهدانه Cannabis
شاهدانه

دیدن شاهدانه بو داده در خواب نیکو است و مال اندک و سود قلیل است. اگر ببینید آجیل شاهدانه می…

شال روسری Scarf
شال (روسری)

تعبیر دیدن روسری در خواب دیدن روسری گرانبها در خواب، نشانة آن است که در آینده مشهور و موفق می…

شاخ horn
شاخ

شاخ در حیوانات هم وجه تمیز نرینگی و مادگی است و هم وسیله دفاعی و کلا برای حیوانات است نه…

شبدر Clover
شبدر

شبدر گیاهی است با سه برگ چلیپایی که دیدنش در خواب نیکو است. اگر در خواب ببینیم که در خانه…

شقایق Papaver
گل شقایق

شقایق گل اشک و ندبه و در عین حال پاکی و عصمت و بی گناهی است. اگر در خواب ببینید…

تعبیر خواب شمشیر
شمشیر

شمشیر یک سلاح سرد است که در خواب های ما معرف هیبت و قدرت است و برندگی و کارآیی را…

شیشه glass
شیشه

معبران نوشته اند بطری شیشه زن است و محتوای آن مال زن است یا کامی است که از زن گرفته…

شیر lion
شیر (حیوان)

شیر – حیوان – در خواب هم خطرناک و دشمنی است بی حساب و بی رحم. اگر از کسی مرعوب…

زمین شخم زده در خواب
شخم زدن

شخم زدن در خواب تلاشی است در جهت اصلاح امور و صلاح و نیکی که برای بیننده خواب خالی از…

تیراندازی کردن در خواب چه تعبیری دارد
تیراندازی (شلیک)

مؤلف کتاب بانک جامع تعبیر خواب گوید: اگر در خواب با تفنگ تیر اندازی کرد و از آن گلوله ای…

شاخه Branch
شاخه درخت

این تعبیر برای زن و مرد یکسان است زیرا شاخه در خواب های ما اهل است و طبعا هم زن…

شکار Hunting
شکار

شکار کردن در خواب کوشش در جهت معیشت است و شکار افکندن چه با دام و چه با تفنگ یا…

شلوار
شلوار

شلوار با روابط جنسی مرد ارتباط می یابد، حتی اگر اشاره به زن و همسر بیننده خواب باشد به هیچ…

1 2 3

⚑ جستجو در تعبیر خواب آلامتو