مجله آلامتو

تعبیر خواب حرف ش

تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا – خواب های با حرف اول ش

تعبیر خواب بر اساس الفبا

لیست تعبیر خواب حرف ش

شاخه Branch
شاخه درخت

این تعبیر برای زن و مرد یکسان است زیرا شاخه در خواب های ما اهل است و طبعا هم زن…

شکار Hunting
شکار

شکار کردن در خواب کوشش در جهت معیشت است و شکار افکندن چه با دام و چه با تفنگ یا…

شلوار
شلوار

شلوار با روابط جنسی مرد ارتباط می یابد، حتی اگر اشاره به زن و همسر بیننده خواب باشد به هیچ…

شراب Wine
شراب

اگر در خواب ببینید که شراب می نوشید دو حالت دارد. چنانچه شراب را به نیت یک ماده سکر آور…

شتر camel
شتر

شتر حیوانی است آرام و وسیله ای است بسیار مفید و کار آمد برای سفرهای صحرائی و عبور از صحاری…

شیر milk
شیر (خوردنی)

شیر _ لبن _ شیر خوردنی در خواب نعمت و برکت و سود و بهره است بخصوص اگر شیر حیوانات…

تعبیر شیطان
شیطان (ابلیس)

شیطان نمادی از شر است، موجودی مخالف خدا، که هیچ خیری در وجودش نیست. مردم اغلب اوقات در مورد شیطان…

تعبیر شربت
شربت

کلمه کلی شربت ها این است که اگر به طعم شیرین و به بوی خوش و به رنگ طبیعی باشند…

تعبیر شقیقه
شقیقه

اگر در خواب ببینید که شقیقه شما متورم شده و آماسیده بار فکری برای شما پیدا می شود؛ نگران و…

تعبیر روتختی
روتختی

تعبیر روتختی اشاره ای است به زن و همسر بیننده خواب که با عفت و شرم و حیای زن نیز ارتباط…

تعبیر شهد (انگبین)
شهد (انگبین)

شهد همان انگبین است. معبران در مورد شهد یا شربت غلیظ که ما وقتی با انواع میوه می آمیزیم نام…

تعبیر شیرخشت
شیرخشت

شیرخشت در خواب روزی حلال است و ضمنا یار همراه و موافق. اگر زنی شیرخشت ببیند که می خورد صاحب…

تعبیر شوربا
شوربا

شوربا نعمت و فایده و خیر و نیکی است؛ این تعبیر کلی شورباست ولی در غذاهایی مانند شوربا، آبگوشت، آش،…

لبخند زدن
شن

شن اگر ریز باشد گرفتاری است و وبال به خصوص اگر بر زمین ریخته شده و بیننده خواب قصد عبور…

تعبیر شته
شته

شته ضرر و زیان است و خسران دنیا و آخرت. اگر در خواب ببینید که درختان بارداری که متعلق به…

تعبیر شکنبه
شکنبه

شکنبه در خواب های ما به نظر معبران مال حلال و معیشت و روزی است و همه آن چیزهائی است…

1 2 3

جستجو در تعبیر خواب آلامتو