مجله آلامتو

تعبیر خواب ش

تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا – خواب های با حرف اول شلیست تعبیر خواب ش

تعبیر شیطان
شیطان (ابلیس)

شیطان نمادی از شر است، موجودی مخالف خدا، که هیچ خیری در وجودش نیست. مردم اغلب اوقات در مورد شیطان…

تعبیر شربت
شربت

کلمه کلی شربت ها این است که اگر به طعم شیرین و به بوی خوش و به رنگ طبیعی باشند…

تعبیر شقیقه
شقیقه

اگر در خواب ببینید که شقیقه شما متورم شده و آماسیده بار فکری برای شما پیدا می شود؛ نگران و…

تعبیر روتختی
روتختی

تعبیر روتختی اشاره ای است به زن و همسر بیننده خواب که با عفت و شرم و حیای زن نیز ارتباط…

تعبیر شهد (انگبین)
شهد (انگبین)

شهد همان انگبین است. معبران در مورد شهد یا شربت غلیظ که ما وقتی با انواع میوه می آمیزیم نام…

تعبیر شیرخشت
شیرخشت

شیرخشت در خواب روزی حلال است و ضمنا یار همراه و موافق. اگر زنی شیرخشت ببیند که می خورد صاحب…

تعبیر شوربا
شوربا

شوربا نعمت و فایده و خیر و نیکی است؛ این تعبیر کلی شورباست ولی در غذاهایی مانند شوربا، آبگوشت، آش،…

لبخند زدن
شن

شن اگر ریز باشد گرفتاری است و وبال به خصوص اگر بر زمین ریخته شده و بیننده خواب قصد عبور…

1 2 3 6

تعبیر خواب بر اساس الفبا

جستجو در تعبیر خواب آلامتو