مجله آلامتو

تعبیر خواب س

تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا – خواب های با حرف اول سلیست تعبیر خواب س

تعبیر سبوس
سبوس

  سبوس در خواب تنگی معیشت است. اگر در خواب ببینید خرمنی بزرگ از سبوس پیش روی شماست گرفتار زیان…

تعبیر سشوار
سشوار

سشوار در خواب دوست یا کمکی است پر سر و صدا و مزاحم که ضمن مفید بودن و خدمت کردن…

تعبیر سماق
سماق

سماق مکیدن در اصطلاح حسرت خوردن است و در خواب نیز همین تعبیر را دارد. اگر در خواب ببینیم که…

تعبیر سوسمار
سوسمار

سوسمار جانور بومی ایران نیست و آن چه در خواب نامه ها درباره این جانور کریه نوشته شده مطالبی است…

تعبیر سیمان
سیمان

سیمان امور دست و پاگیر و گرفتاری است. چنانچه در خواب ببینید که سیمان درست می کنید به کاری دست…

تعبیر سیمرغ
سیمرغ

سیمرغ مرغی است افسانه ای که وجود ندارد لیکن در ادبیات بسیاری از ملت ها بخصوص کشورهای مشرق زمین زیاد…

تعبیر سیرک
سیرک

امروز سیرک یک موضوع مهجور و متروک است. در مشرق زمین و در کشورهای آسیائی اصولا سیرک نبوده و نیست.…

تعبیر سینما
سینما

اگر در خواب ببینید کسی شما را به سینما دعوت می کند یا خودتان به سینما می روید یا همراه…

1 2 3 4 5 9

تعبیر خواب بر اساس الفبا

جستجو در تعبیر خواب آلامتو