مجله آلامتو

تعبیر خواب س

تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا – خواب های با حرف اول سلیست تعبیر خواب س

سرماخوردگی common-cold
سرماخوردگی

دیدن سرماخوردگی در خواب در ابتدا می‌تواند بیشتر توسط افرادی که خود سرما خورده‌اند دیده شود که این خواب تعبیری…

تعبیر سوسن
سوسن

سوسن گل اشک و گریستن است. نهال سوسن در تعبیر کلی زن است و گل های این نهال با همه…

تعبیر سایه
سایه

سایه به تحقیق دو نوع است و ما نیز در خواب خارج از این دو نوع سایه ای نمی بینیم.…

تعبیر سکنجبین
سکنجبین

سکنجبین در واقع سرکه و انگبین و مخلوطی است از سرکه و عسل که به میزان و مقدار معین در…

تعبیر سپر
سپر

داشتن سپر در خواب خوب است و نشانی است از ایمنی و فراغت و آسودگی خیال و نبودن دغدغه و…

تعبیر سقز
سقز

سقز در خواب یاوه سرایی و بیهوده گویی و لاف زدن و فحاشی و هرزه گویی است. سقز جویدن تقلید…

سفره

سفره در خواب همان است که در بیداری یعنی خوان گسترده ای است که در آن نعمت های بسیار نهاده…

تعبیر سوهان
سوهان

سوهان دو نوع است. اول سوهان شیرینی که بیشتر محصول شهر مذهبی قم است و سوغات به شهرهای دیگر می…

1 2 3 4 9

تعبیر خواب بر اساس الفبا

جستجو در تعبیر خواب آلامتو