مجله آلامتو

تعبیر خواب ز

تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا – خواب های با حرف اول زلیست تعبیر خواب ز

زیتون Olive
زیتون

همان طور که در حرف ـ ر ـ کلمه روغن گفتم ديدن روغن زيتون در خواب نيکو است ولي مشاهده…

زیره Cumin
زیره

ديدن زيره در خواب بد نيست به خصوص اگر بوي خوش داشته باشد. استشمام بو و عطر زيره در خواب…

زیلو ziloo
زیلو

زيلو در خواب ما يملک است و انتفاع و تمتعي است که از تملک چيزي مي بريم. به زبان ديگر…

زین Saddle
زین

زين شغل و حرفه شماست و کاري است که مي کنيد و با درآمد آن معاش خود را تامين مي…

زکام
زکام

اگر در خواب ببينيد زکام شده ايد مختصر کسالتي پيدا مي کنيد که زود زائل مي شود. زکام همچنان که…


تعبیر خواب بر اساس الفبا

جستجو در تعبیر خواب آلامتو