مجله آلامتو

تعبیر خواب ز

تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا – خواب های با حرف اول زلیست تعبیر خواب ز

زیارت pilgrimage
زیارت

دعای سفر دیدن جمع زیارت کنندگان در خواب ، نشانة آن است که به سفری طولانی خواهید رفت .. اگر…

زغال اخته blueberries
زغال اخته

دیدن بلوبری تازه یا آب ان در خواب نشان دهنده خوش شانسی؛ اتفاقات خوب، فراوانی و ثروت؛ آغاز  اتفاقات جدید…

زنبیل basket
زنبیل

اگر در خواب ديديد که زنبيلي به دست داريد در آينده مشتاق يا علاقه مند چيزي ياکاري مي شويد که…

زنجبیل ginger
زنجبیل

زنجبيل يکي از سوس هاي تند غذايي است و در خواب تلخ کامي تعبير شده. يکي از معبران نوشته دليل…

زنجیر chain
زنجیر

زنجير در خواب نشان اسارت و پيوند انقياد آميز است و تعبير آن متفاوت مي شود وقتي که سر زنجير…

زندان prison
زندان

اگر بيرون از زندان باشيد تعبير خواب شما رهائي است از غم و اندوه و گرفتاريهاي زندگي و اگر درون…

Yowl
زوزه

زوزه را در خواب نمي توان ديد. چند چيز هست که در خواب نمي توان آنها را ديد ولي مي…

زولبیا
زولبیا

زولبيا حکم شيريني هاي ديگر را دارد با اين تفاوت که پيچيدگي کار است اما نه چندان زياد. اگر ببينيد…


تعبیر خواب بر اساس الفبا

جستجو در تعبیر خواب آلامتو