مجله آلامتو

تعبیر خواب حرف ز

تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا – خواب های با حرف اول ز

تعبیر خواب بر اساس الفبا

لیست تعبیر خواب حرف ز

زنجبیل ginger
زنجبیل

زنجبيل يکي از سوس هاي تند غذايي است و در خواب تلخ کامي تعبير شده. يکي از معبران نوشته دليل…

زنجیر chain
زنجیر

زنجير در خواب نشان اسارت و پيوند انقياد آميز است و تعبير آن متفاوت مي شود وقتي که سر زنجير…

Yowl
زوزه

زوزه را در خواب نمي توان ديد. چند چيز هست که در خواب نمي توان آنها را ديد ولي مي…

زولبیا
زولبیا

زولبيا حکم شيريني هاي ديگر را دارد با اين تفاوت که پيچيدگي کار است اما نه چندان زياد. اگر ببينيد…

زیره Cumin
زیره

ديدن زيره در خواب بد نيست به خصوص اگر بوي خوش داشته باشد. استشمام بو و عطر زيره در خواب…

زیلو ziloo
زیلو

زيلو در خواب ما يملک است و انتفاع و تمتعي است که از تملک چيزي مي بريم. به زبان ديگر…

زین Saddle
زین

زين شغل و حرفه شماست و کاري است که مي کنيد و با درآمد آن معاش خود را تامين مي…

زکام
زکام

اگر در خواب ببينيد زکام شده ايد مختصر کسالتي پيدا مي کنيد که زود زائل مي شود. زکام همچنان که…


جستجو در تعبیر خواب آلامتو