تعبیر خواب حرف ز

تعبیر خواب حرف ز,لیست تعبیرخواب ز

لیست تعبیر خواب ز بر اساس حروف الفبا – خواب های با حرف اول ز

خواب هایی که با حرف اول ز شروع می شوند در لیست زیر به صورت کامل تعبیر شده اند.

لیست تعبیر خواب حرف ز

زنجبیل ginger
زنجبیل

زنجبیل یکی از سوس های تند غذایی است و در خواب تلخ کامی تعبیر شده. یکی از معبران نوشته دلیل…

زنبیل basket
زنبیل

اگر در خواب دیدید که زنبیلی به دست دارید در آینده مشتاق یا علاقه مند چیزی یاکاری می شوید که…

تعبیر خواب زیرزمین
زیرزمین (سردابه)

تعبیر خواب سردابه منوچهر مطیعی اگر خواب ببینید در سردابی زندگی می کنید، علامت آن است که احتمال دارد شهرت…

زین Saddle
زین اسب

زین شغل و حرفه شماست و کاری است که می کنید و با درآمد آن معاش خود را تامین می…

زن woman
زن

ابن سیرین نوشته زن جوان در خواب شادی و مقصود مرد است و گرفتاری های آن مرد. معبران دیگر نیز…

Yowl
زوزه

زوزه را در خواب نمی توان دید. چند چیز هست که در خواب نمی توان آنها را دید ولی می…

تعبیر خواب زمستان چیست,دیدن سرما و برف در خواب چه تعبیری دارد
زمستان

تعبیر دیدن زمستان و برف، محمدبن سیرین زمستان به خواب دیدن، پادشاه بود. اگر به خواب بیند که زمستان بود…

زیلو ziloo
زیلو

زیلو در خواب ما یملک است و انتفاع و تمتعی است که از تملک چیزی می بریم. به زبان دیگر…

تعبیر خواب زنبور bees
زنبور

زنبور قرمز در خواب های ما دشمنی است که آزار می رساند ولی زنبور عسل انسان ضعیف و نادانی است…

تعبیر دیدن زردآلو در خواب
زردآلو

اگر زردآلوی زرد و قرمز و کاملا رسیده می خورید نشان دهنده این است که شما از سلامت کامل برخوردارید.…

دیدن زرشک در خواب
زرشک

معبران تعابیر متفاوتی برای دیدن زرشک در خواب آورده اند. ابن سیرین زرشک را در خواب ناراحتی می داند. مطیعی…

زخم wound
زخم

بنا به گفته کتاب فرهنگ تفسیر رویا، زخم و جراحت نشانه احساسات آسیب دیده و تاثیر حاص از ضربه‌های روحیه…

زنجیر chain
زنجیر

زنجیر در خواب نشان اسارت و پیوند انقیاد آمیز است و تعبیر آن متفاوت می شود وقتی که سر زنجیر…

زیارت pilgrimage
زیارت

دعای سفر دیدن جمع زیارت کنندگان در خواب ، نشانه آن است که به سفری طولانی خواهید رفت.. اگر خواب…

زیتون Olive
زیتون

همان طور که در حرف ـ ر ـ کلمه روغن گفتم دیدن روغن زیتون در خواب نیکو است ولی مشاهده…

زندان prison
زندان

اگر بیرون از زندان باشید تعبیر خواب شما رهائی است از غم و اندوه و گرفتاریهای زندگی و اگر درون…

تعبیر دیدن زمین در خواب
زمین

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر زمین، زن می‌باشد. تعبیر دیدن زمین خوب و بزرگ حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی…

زغال اخته blueberries
زغال اخته (بلوبری)

دیدن بلوبری (میوه زغال اخته) تازه یا آب ان در خواب نشان دهنده خوش شانسی؛ اتفاقات خوب، فراوانی و ثروت؛…

تعبیر دیدن زعفران در خواب
زعفران

دیدن زعفران در خواب به چه معناست؟ آیا به تازگی زعفران را در خواب دیده اید و می خواهید بدانید…

زگیل Wart
زگیل

زگیل همانند تبخال یه مشکل پوستی است که دیدن آن در خواب میتواند تعابیر مختلفی داشته باشد. بسیار در خواب…

1 2

جستجو در تعبیر خواب آلامتو