مجله آلامتو

تعبیر خواب ر

تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا – خواب های با حرف اول رلیست تعبیر خواب ر

راسو Weasel
راسو

راسو از پستانداران جونده صحرايي است که از موش بزرگتر و از خرگوش کوچکتر است. ديدن راسو در خواب رو…

ران thigh
ران

ران دارايي و مال و چيزهايي است که بر آن متکي هستيد يا طي ساليان گرد آورده ايد. حتي نام…

جاده road
راه

لطفا به حرف ج مراجعه کرده و به تعبیر جاده نگاه کنيد.

رب Sauce
رب

اگر در خواب ببينيد که رب مي جوشانيد يا رب خريده ايد مالي را به زحمت و رنج و تلاش…

طناب Rope
رسن

لطفاً به حرف ط و تعبیر طناب مراجعه کنید.

رشته reshteh
رشته

رشته، رشته اميد است و خير و برکت و نعمت. رشته را از خمير آرد تهيه مي کنند و چون…

رفتگر sweeper
رفتگر

اگر ببينيم رفتگري زباله هاي خانه ما را مي برد غم خواري مي يابيم که غم و اندوه ما را…

رفو Darn
رفو

معبران کهن نفس سوزن زدن منهاي دوختن را خوب ندانسته اند و به همين علت رفو را از دوخت و…


تعبیر خواب بر اساس الفبا

جستجو در تعبیر خواب آلامتو