مجله آلامتو

تعبیر خواب ر

تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا – خواب های با حرف اول رلیست تعبیر خواب ر

تعبیر خواب dreams
رابطه نامشروع

حتما برایتان پیش آمده که با حالت گیجی و حتی کمی تحریک شده از خواب بیدار شوید. شما تنها کسی…

تعبیر رف
رف

رف طاقچه ای است بالاتر از دسترس معمول و متداول که امروز در اتاق ها دیده نمی شود. دیدن رف…

تعبیر ریگ
ریگ

ریگ مال و نعمت است به مقداری که می بینید و نوشته اند دانه های سکه است و پول. اگر…

تعبیر روبنده
روبنده

اگر زن در خواب ببیند که روبنده دارد کاری در جهت حفظ حرمت زنانه خویش انجام می دهد. روبنده مرد…

تعبیر رینگ
رینگ

رینگ نشان استحکام است در امور جاری زندگی بیننده خواب. چنانچه ببینید خودرویی دارید که رینگ نو و سالم دارد…

تعبیر روده
روده

روده وبال است و گرفتاری و غمی است طولانی که به سهولت دست از سر بیننده خواب بر نمی دارد به…

تعبیر رنده
رنده

رنده دو نوع داریم. یکی رنده آشپزخانه و دیگری رنده نجاری. رنده آشپزخانه زنی است بدخو و تباه کننده و…

تعبیر ریمل
ریمل

ریمل در واقع همان سرمه است و تعبیر سرمه را دارد. اگر در خواب ببینید که به چشم ریمل کشیده…

1 2 3 5

تعبیر خواب بر اساس الفبا

جستجو در تعبیر خواب آلامتو