تعبیر خواب حرف د

تعبیر خواب دال,تعبیرخواب حروف الفبا شروع با د

لیست تعبیر خواب د بر اساس حروف الفبا – خواب های با حرف اول دال

خواب هایی که با حرف اول د شروع می شوند در لیست زیر به صورت کامل تعبیر شده اند.

لیست تعبیر خواب حرف د

دکمهButton
دکمه

دکمه در خواب خیلی چیزها می تواند باشد که بستگی به موقعیت بیننده خواب دارد. اگر پدر یا مادر دلسوزی…

دیوار wall
دیوار

اگر در خواب ببینید که به راهی می روید و دیواری سر راه شما هست که نمی توانید از آن…

دختر girl
دختر

چنانچه در خواب ببینید که صاحب دختری شده اید و همسرتان دختری به دنیا آورده خیر و نیکی می یابید…

چنار Platanus
درخت چنار

چنار درختی است که زنده و مرده اش مفید است و به تساوی مورد بهره برداری قرار می گیرد. تمام…

درخت انگور (تاک)

در خواب های ما درخت انگور یا تاک خوب است و به امید تعبیر شده است. ریشه امیدی است که…

کاج cedar-pine
درخت کاج

کاج هم سر سبزی و خرمی است و هم سردی و بی مهری و تشخیص تعبیر مربوط بستگی دارد به…

درختtree
درخت

درخت خود به خود هیچ تعبیر مشخصی ندارد . معبران نوشته اند درختان بی بر مردمی درویش و تهی دست…

دزد در خواب Thief
دزد

تعبیر دزدیده شدن در خواب چیست؟ دزد در خواب یا دوست است یا مهمان است و یا مسافر و از…

دروغ گفتن در خواب چه تعبیری دارد
دروغ گفتن

دروغ گفتن در خواب به چه معنی است؟ به طور کلی دروغ گفتن در خواب می تواند به معنای شهادت…

دکتر doctor
دکتر

دیدن دکتر در خواب زاییده و حشت از بیماری هاست در بیداری ما، دیدن دکتر در خواب واکنش ترسی است…

تعبیر خواب دریا sea
دریا

نفایس الفنون نوشته دریا در خواب پادشاه است ولی به نظر من دریا را نباید صرفا پادشاه دانست چون در…

تعبیر درگاه
درگاه

در مورد درگاه نيز به حرف -آ- کلمه آستانه مراجعه کنيد.

تعبیر دنبه
دنبه

دنبه در خواب های ما پول اندوخته و مال راحت است. پولی است که بدون زحمت زیاد به چنگ می…

تعبیر دژخیم
دژخیم

دژخیم تجسمی است از غول وجدان خودمان و هیبتی که دارد و بیم و هراسی که ناآگاهانه احساس می کنیم؛…

تعبیر درویش
درویش

دیدن درویش در خواب بد نیست چون درویش در دنیای بیداری ما آدم بدی نیست البته اگر واقعا درویش باشد.…

تعبیر دعوت
دعوت

دعوت قهر و اوقات تلخی است. اگر دیدید شما را برای عروسی دعوت کردند کاری بزرگ می کنید که دوست…

تعبیر دشنه
دشنه

لطفا به کلمه خنجر حرف -خ- نگاه کنيد.

تعبیر دوات
دوات

اگر در خواب ببینید که دوات دارید موردی برای آموختن و آموزاندن می یابید؛ نه به صورت علم و تحصیل…

تعبیر ده
ده

اگر کار مهمی در پیش و در دست اجرا دارید و در خواب دهی آباد و معمور ببینید خوب است…

تعبیر دیو
دیو

دیو نفس پلید است چه مال خودمان و چه شخصیت نهفته و کثیف دیگران که گاه چهره نشان می دهد…


جستجو در تعبیر خواب آلامتو