مجله آلامتو

تعبیر خواب حرف د

تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا – خواب های با حرف اول د

تعبیر خواب بر اساس الفبا

لیست تعبیر خواب حرف د

تعبیر دعوت
دعوت

دعوت قهر و اوقات تلخی است. اگر دیدید شما را برای عروسی دعوت کردند کاری بزرگ می کنید که دوست…

تعبیر دشنه
دشنه

لطفا به کلمه خنجر حرف -خ- نگاه کنيد.

تعبیر دوات
دوات

اگر در خواب ببینید که دوات دارید موردی برای آموختن و آموزاندن می یابید؛ نه به صورت علم و تحصیل…

تعبیر ده
ده

اگر کار مهمی در پیش و در دست اجرا دارید و در خواب دهی آباد و معمور ببینید خوب است…

تعبیر دیو
دیو

دیو نفس پلید است چه مال خودمان و چه شخصیت نهفته و کثیف دیگران که گاه چهره نشان می دهد…

تعبیر دستمال
دستمال

دستمال کسی است که به شما کمک می کند و دائم همراه شماست یا اوقات بیشتری از شبانه روز را…

تعبیر دستکش
دستکش

دستکش نشانه خطا و گناهان کوچک است. قصور و کوتاهی های ما. کارهای خوبی که می توانیم بکنیم ولی بی…

تعبیر دودکش
دودکش

دودکش اگر دود داشته باشد غم و اندوه خانوادگی است و هر چه دود آن غلیظ تر باشد غم و…

تعبیر دوربین
دوربین

دوربین دو نوع است؛ یکی چشمی و دیگری عکس برداری یا فیلمبرداری. دوربین چشمی در خواب های ما تجسم انتظارهایی…

انگیزه درس خواندن
درس خواندن

تعبیر خواب آماده نبودن برای امتحان: این یک خواب شایع در بسیاری از دانشجویان است. حتی در صورتی که شما…

دیدن دود و آتش در خواب
دود

دود در خواب جنگ و فتنه است یا غم و انده و کسالت. غم و اندوهی که شما را افسرده…

دهان
دهان

دهان در خواب کام است و شیرینی آن کامروائی است و تلخی آن ناکامی و تلخ کامی. دیدن دهان طبیعی…

دیدن دست
دست

در خواب دست ها را به طور اختصاصی نمی بینیم و اگر دست ها را ببینیم توجهمان جلب می شود…

تعبیر خواب دندان teeth
دندان

در جائی دیگر نوشته ام که دندان ها افراد خانواده ما هستند. معبران سنتی اعتقاد داشتند که دندان های فک…

دویدن
دویدن

دویدن در خواب می‌تواند نشانه‌های مختلفی در بر داشته باشد که همه این نشانه‌ها بستگی به این دارد که آیا…

الماس flawless-diamond
الماس

در کتاب فرهنگ تفسیر رویا آورده شده است که به دلیل رنگ‌های گوناگون سنگ‌های مختلف، چیزهای مختلفی در تداعی معانی…


جستجو در تعبیر خواب آلامتو