مجله آلامتو

تعبیر خواب د

تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا – خواب های با حرف اول دلیست تعبیر خواب د

تعبیر خواب دریا sea
دریا

نفایس الفنون نوشته دریا در خواب پادشاه است ولی به نظر من دریا را نباید صرفا پادشاه دانست چون در…

تعبیر درگاه
درگاه

در مورد درگاه نيز به حرف -آ- کلمه آستانه مراجعه کنيد.

تعبیر دنبه
دنبه

دنبه در خواب های ما پول اندوخته و مال راحت است. پولی است که بدون زحمت زیاد به چنگ می…

تعبیر دژخیم
دژخیم

دژخیم تجسمی است از غول وجدان خودمان و هیبتی که دارد و بیم و هراسی که ناآگاهانه احساس می کنیم؛…

تعبیر درویش
درویش

دیدن درویش در خواب بد نیست چون درویش در دنیای بیداری ما آدم بدی نیست البته اگر واقعا درویش باشد.…

تعبیر دعوت
دعوت

دعوت قهر و اوقات تلخی است. اگر دیدید شما را برای عروسی دعوت کردند کاری بزرگ می کنید که دوست…

تعبیر دشنه
دشنه

لطفا به کلمه خنجر حرف -خ- نگاه کنيد.

تعبیر دوات
دوات

اگر در خواب ببینید که دوات دارید موردی برای آموختن و آموزاندن می یابید؛ نه به صورت علم و تحصیل…

1 2 3 6

تعبیر خواب بر اساس الفبا

جستجو در تعبیر خواب آلامتو