تعبیر خواب حرف د

تعبیر خواب دال,تعبیرخواب حروف الفبا شروع با د

لیست تعبیر خواب د بر اساس حروف الفبا – خواب های با حرف اول دال

خواب هایی که با حرف اول د شروع می شوند در لیست زیر به صورت کامل تعبیر شده اند.

تعبیر خواب بر اساس الفبا

لیست تعبیر خواب حرف د

صنوبر Spruce
درخت صنوبر (سپیدار)

معبران در مورد درخت صنوبر (سپیدار) نظر خوشی ابراز نداشته و آن را در زمره درختان خوب به حساب نیاورده…

تعبیر دوربین
دوربین

دوربین دو نوع است؛ یکی چشمی و دیگری عکس برداری یا فیلمبرداری. دوربین چشمی در خواب های ما تجسم انتظارهایی…

تعبیر خواب دعوا quarrel
دعوا

اگر دعوا منحصر به عصبانیت و ابراز خشم و بگو مگو باشد تعبیر خاص خود را دارد. اگر در خواب…

درشکه Horse-carriage
کالسکه (درشکه)

درشکه یک کلمه روسی است که به زبان فارسی آمده و پذیرفته شده مانند سماور و چندین کلمه دیگر که…

دارچین Cinnamon
دارچین

دارچین تلخ کامی و فکر و خیال است. شاید غصه ای پیش نیاید و غم بزرگی نباشد اما تکدر و…

دام Trap
دام (تله)

دام و تله در خواب گرفتاری است. اگر ببینید که دام برای شکار گسترده اید که دیگران را بیازارید و…

داس Sickle
داس

داس وسیله انتفاع است و ابزار کار کشاورزی است و چون خود کشاورزی در خواب بد نیست دیدن داس هم…

دیدن دربان در خواب
دربان

اگر دیدید دربانی در خانه شما ایستاده مال و دارایی شما به خطر می افتد. کسی چشم طمع به پول…

در door
در

اگر در خواب ببینید که خانه شما همان است اما در آن عوض شده زنی ناشناس راه را بر شما…

دانه grain
دانه

در قدیم می گفتند دانه برکت و نعمت خداوند هستند و چنانچه دانه ای زیر پا و در رهگذر افتاده…

قابلمه Pot
دیگ

دیگ وسیله ای است برای پختن غذا که البته می دانیم که خانم و کدبانوی خانه با آن سرو کار…

دوختن Sew
دوختن

دوختن در خواب رتق و فتق امور است و سامان دادن به کارها و بالجمله دیدن آن در خواب بد…

دویدن
دویدن

دویدن در خواب می‌تواند نشانه‌های مختلفی در بر داشته باشد که همه این نشانه‌ها بستگی به این دارد که آیا…

دوچرخه سواری cycling
دوچرخه سواری

اگر سن دوچرخه سواری نگذشته باشد و گاهی نیز سوار دوچرخه می شوید دیدن دوچرخه در خواب تعبیری ندارد زیرا…

دکمهButton
دکمه

دکمه در خواب خیلی چیزها می تواند باشد که بستگی به موقعیت بیننده خواب دارد. اگر پدر یا مادر دلسوزی…

دشمن

دشمن قیافه مشخص و معینی ندارد که در خواب بتوان دید، می توان احساس کرد. می توان فهمید که او…

دیوار wall
دیوار

اگر در خواب ببینید که به راهی می روید و دیواری سر راه شما هست که نمی توانید از آن…

دختر girl
دختر

چنانچه در خواب ببینید که صاحب دختری شده اید و همسرتان دختری به دنیا آورده خیر و نیکی می یابید…

چنار Platanus
درخت چنار

چنار درختی است که زنده و مرده اش مفید است و به تساوی مورد بهره برداری قرار می گیرد. تمام…

درخت انگور (تاک)

در خواب های ما درخت انگور یا تاک خوب است و به امید تعبیر شده است. ریشه امیدی است که…

1 2 3

جستجو در تعبیر خواب آلامتو