مجله آلامتو

تعبیر خواب حرف خ

تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا – خواب های با حرف اول خ

تعبیر خواب بر اساس الفبا

لیست تعبیر خواب حرف خ

دیدن خانه خدا در خواب
کعبه (خانه خدا)

دیدن کعبه در خواب همان تعبیری را دارد که در مورد دیدن حج گفته ایم حال ممکن است شما در…

خروس rooster
خروس

فال سال خروس خروس منادی و بشیر است. ندای خیر و خوبی و صلح و نیکی سر می دهد و…

خفاش Bat
خفاش

دیدن خفاش در خواب شئامت دارد و از موش و جوجه تیغی بد تر است. دیدن خفاش در خواب نه…

خرچنگ Crab
خرچنگ

خرچنگ در خواب گرفتاری دست و پاگیر است از آن نوع گرفتاری ها که هر طرفش را درست می کنید…

معانی و مفاهیم خواب های شما در مورد خفگی
خفگی

رویاهای خفگی – معانی و مفاهیم آن دیدن خواب خفگی یک نوع خواب رایج است. البته به دلیل پیامی که…

خرگوش rabit
خرگوش

دیدن خرگوش در خواب خوش یمن نیست و معبران نوشته اند بد است.نامبارک است. خرگوش در خواب های ما نشانه…

تاتو بدن
خالکوبی

دیدن تاتو یا همان خالکوبی کردن در خواب به نطر نمی‌رسد تعبیر چندان مناسبی داشته باشد. مطیعی تهرانی در جایی…

خر donkey
خر

دیدن خر در خواب خوب است. برخی خر را مردی احمق دانسته اند که به زندگی بیننده خواب وارد می…

خنده بچه smiling-baby
لبخند زدن

لبخند زدن در خواب وجوه مختلف دارد ولی کلا خنده بلند و آشکار غم و اندوه است و گریستن. هرچه…

تعبیر خرک
خرک

خرک چوبی است به شکل چهار پایه که از پهلو ذوزنقه می نماید. اگر خرک نجاری در خواب ببینید تکیه…

تعبیر خرمهره
خرمهره

خرمهره بی ارزش است و در خواب نیز نماینده چیزها و کارهای باطل و بیهوده قرار میگیرد. بازی کردن با…

تعبیر خزان (پاییز)
پاییز

دیدن پاییز (خزان) با علائم و نشانه هائی که دارد در خواب های ما خوب نیست. اگر در خواب ببینید…

تعبیر خوی
خوی

خوی غم عرقی است که بر گونه و پیشانی می نشیند و این در خواب های ما نشانه شرم و…

تعبیر خواب
خوشه

خوشه در خواب دیدن مبارک و میمون است چه خوشه یا سنبله گندم باشد چه خوشه انگور و چه باره…

تعبیر ختمی
ختمی (خطمی)

دیدن ختمی در خواب به دو نوع اتفاق می افتد. یا نهال ختمی را با گل و برگ و ساقه…

تعبیر خیک
خیک

خیک مردی است لافزن و تهی مغز و پوک که شخصا بی اثر است. اگر خیک باد کرده باشد بیهودگی…

1 2 3

جستجو در تعبیر خواب آلامتو