مجله آلامتو

لیست تعبیر خواب حرف ج

لیست تعبیر خواب ج بر اساس حروف الفبا – خواب های با حرف اول ج

لیست لیست تعبیر خواب حرف ج

جادو magic
جادوگر

چنان چه در خواب جادو و جادوگر ببینید با توجه به باور و ناباوری خودتان می توانید تعبیر آن را…

جواهرات jewelry
جواهرات

همانطور که می‌دانید جواهرات به خاطر قیمت بالا، ارزش زیبایی شناسی آن و حالت خوبی که دارند مورد استفاده قرار…

تعبیر خواب dreams
جهیزیه

جهیزیه که در زبان محاوره جهاز می گوییم آبروی ماست و کوششی که برای حفظ آبروی خویش در جامعه به…

تعبیر دیدن جسد حیوانات مرده
حیوان مرده

اگر در خواب جسد حیوانات را ببینیم خوب است بدانیم که جسد به کدامین حیوان متعلق است. اگر خواب گنگ…

جو Barley
جو

جو نیز مانند گندم از نعمات بزرگ و از برکات باریتعالی است. چنان چه در خواب ببینید جو دارید، به…

تعبیر خواب dreams
جماع کردن

جماع در خواب تحصیل فراغت و کسب آسودگی است و این بستگی دارد به موقعیت و شرایطی که در بیداری…

تعبیر خواب dreams
جهنم

کلیه معبران دیدن جهنم در خواب را بد دانسته اند و از عذاب و عقاب و بدی کردار و آینده…

مرگ dead
جسد

دیدن  جسد در خواب، نشان‌دهنده جنبه‌ای از خودتان است که درشما مرده. یا ممکن است به این معنی باشد که…

جنین Fetus
جنین

جنین نیز مثل جفت از چیزهایی است که مردان کمتر در خواب می بینند یا اصلا نمی بینند. معمولا زنان…

جنگ war
جنگ

چنان چه در خواب صحنه هایی از جنگ دیدیم باید بدانیم که روح ما از نگرانی هایی که پیش می…

جنگل

دیدن جنگل در خواب چه تعبیری دارد؟ آیا خواب دیده اید در جنگل هستید و می خواهید بدانید که در…

جوجه
مرغ و جوجه

مرغ و جوجه در خواب های ما سود و نتیجه خدمت و محصول کار و خلاصه بازده چیزهایی است که…

جاده road
جاده

جاده در خواب های ما زندگی و سرنوشت هستند. راه های خوب و بدی به شمار می روند که می…

جفت Pair
جفت

دیدن جفت برای زن و مرد در خواب کاملا متفاوت است و تعابیر متغایر دارد. معمولا مردان در خواب نمی…

جاسیگاری Ashtrays
جاسیگاری

جایی دیگر در مورد کلیه وسایل و ابزار تدخین و همچنین تعبیر کشیدن سیگار نوشتم. زیر سیگاری هم از ابزار…

جن
جن

دیدن جن در خواب روبه روئی با فتنه و دشمنی است و چنانچه در خواب جن ببینید با دشمنی دست…

1 2 3

تعبیر خواب بر اساس الفبا

جستجو در تعبیر خواب آلامتو