مجله آلامتو

تعبیر خواب ت

تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا – خواب های با حرف اول تلیست تعبیر خواب ت

تلویزیون tv
تلویزیون

دیدن تلویزیون در خواب جهانگردی و سیر و سیاحت و مسافرت است. چنانچه در خواب ببینید به تماشای تلویزیون نشسته…

دام Trap
تله

لطفا به حرف د و تعبیر دام مراجعه کنید.

ته چین tahchin
ته چین

ديدن ته چين در خواب بر خلاف ديدن ته ديگ است. ته چين مائده و نعمت است مخصوصا اگر با…

تاب Swing
تاب

تاب، بي اعتباري و تزلزل در راي و اراده و بي اعتمادي به کار يا وضع اجتماعي است. اگر بگوييد…

تابستان summer
تابستان

تمام قدرتهاي خارج از محدوده توانايي ما که مي توانند حادثه آفرين و تعيين کننده باشند در خواب ها به…

تابوت Coffin
تابوت

اگر در خواب تابوت ديديد نترسيد زيرا عمر شما طبيعي است و ديدن تابوت در خواب ارتباطي با مرگ و…

تاج crown
تاج

تاج در خواب براي زنان شوهر است و براي مردان مجد و شرف و آبرو و اعتبار. اگر زني در…

تار taar
تار

تار يکي از آلات موسيقي است و ديدنش درخواب حکم ديگر آلات طرب را دارد. در بيداري تار وسيله اي…

1 2 3 4 8

تعبیر خواب بر اساس الفبا

جستجو در تعبیر خواب آلامتو