تعبیر خواب حرف ت

تعبیر خواب حرف ت,لیست تعابیر خواب با حرف اول ت

لیست تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا – خواب های با حرف اول ت

خواب هایی که با حرف اول ت شروع می شوند ادامه زیر به صورت کامل تعبیر شده اند.

تعبیر خواب بر اساس الفبا

لیست تعبیر خواب حرف ت

تجاوز Rape
تجاوز

در تعابیر خواب تجاوز کردن یا مورد تجاوز وارد شدن همان معنی تعبیر خواب جماع کردن و آمیزش و نزدیکی…

تراشیدن ریش mens-shave-off-beard
تراشیدن ریش

حضرت دانیال گوید: اگر بیند ریش او تراشیده است، دلیل که از بهر معیشت ذلیل گردد. تعبیر خواب اصلاح صورت…

تلویزیون tv
تلویزیون

دیدن تلویزیون در خواب جهانگردی و سیر و سیاحت و مسافرت است. چنانچه در خواب ببینید به تماشای تلویزیون نشسته…

دام Trap
تله

لطفا به حرف د و تعبیر دام مراجعه کنید.

ته چین tahchin
ته چین

ديدن ته چين در خواب بر خلاف ديدن ته ديگ است. ته چين مائده و نعمت است مخصوصا اگر با…

تاب Swing
تاب

تاب، بي اعتباري و تزلزل در راي و اراده و بي اعتمادي به کار يا وضع اجتماعي است. اگر بگوييد…

تابستان summer
تابستان

تمام قدرتهاي خارج از محدوده توانايي ما که مي توانند حادثه آفرين و تعيين کننده باشند در خواب ها به…

تابوت Coffin
تابوت

اگر در خواب تابوت ديديد نترسيد زيرا عمر شما طبيعي است و ديدن تابوت در خواب ارتباطي با مرگ و…

تاج crown
تاج

تاج در خواب براي زنان شوهر است و براي مردان مجد و شرف و آبرو و اعتبار. اگر زني در…

تار taar
تار

تار يکي از آلات موسيقي است و ديدنش درخواب حکم ديگر آلات طرب را دارد. در بيداري تار وسيله اي…

تعبیر خواب
تاراج

در خواب مي بينيم که يا مال ما را تاراج مي کنند يا مال ديگري را مي برند و ما…

تاریکی dark
تاریکی

ما نمي دانيم درون تاريکي چيست به همين علت گاه اشخاص از تاريکي مي ترسند و به جائي که تاريک…

تازیانه whip
تازیانه

تازيانه یا شلاق در گذشته يک وسيله جنگي و تدافعي بوده و هر جنگجوي سوارکاري يک تازيانه داشت که به…

تب fever
تب

در خوابهاي ما ديدن تب و تب داشتن هشدار روح است در مقابل همه حوادثي که به نحوي مي توانند…

تبر ax
تبر

معبران کهن تمام ابزار از نوع بيل و پارو و تبر را خادم تعبير کرده اند يا کسي که در…

تپه hill
تپه

تپه اتکا است بر ديگري. چنانچه در خواب ببينيد که بر تپه اي بلند ايستاده يا نشسته ايد به شخصي…

تخت throne
تخت

در مورد تخت عينا نوشته معبران کهن را نقل مي کنم. نوشته اند اگر کسي ببيند که بر تخت نشسته…

تخمه Seeds
تخمه

تخمه و تخمه شکستن در بيداري يک نوع تفنن و سرگرمی است اما در خواب نشان ارتکاب گناه و اعمال…

ترازو scale
ترازو

ترازو در خواب هاي ما قاضي است. ترازو در خواب هاي ما نشان ترس از بازخواست و اجراي عدالت است…

تراس terrace
تراس

تراس در خواب هاي مضر است. راهي است که از آن راه از غمها و رنج ها و ناراحتي ها…


جستجو در تعبیر خواب آلامتو