تعبیر خواب حرف چ

تعبیرخواب حرف چ,لیست تعبیر خواب با حرف چ

لیست تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا – خواب های با حرف اول چ

خواب هایی که با حرف اول چ شروع می شوند در لیست زیر به صورت کامل تعبیر شده اند.

℁ تعبیر خواب بر اساس الفبا

لیست تعبیر خواب حرف چ

چادر Veil

تعبیر خواب چادر

چادر در خواب ستر است و پوشاننده رازهای بیننده خواب و حافظ شرف و آبرو.…

تعبیر خواب چوب

تعبیر خواب چوب

چوب در خواب تباین و اختلاف و نفاق و دودستگی و چیزهائی است از این…

تعبیر چپق

تعبیر خواب چپق

آن چه در مورد پیپ گفتیم در مورد چپق هم صادق است با این تفاوت…

تعبیر چرک

تعبیر خواب چرک

چرک، آلودگی جسمی و روحی است و کراهتی است که نا خودآگاه از مشاهده نتیجه…

تعبیر چرم

تعبیر خواب چرم

دیدن چرم حیوانات در خواب مالی است که به زحمت و تلاش به دست می…

تعبیر چراغ

تعبیر خواب چراغ

اگر مردی مجرد در خواب ببیند که چراغ افروخته یا چراغی را می افروزد زنی…

تعبیر چرخ

تعبیر خواب چرخ

چرخ در خواب گردونه زندگی است. چرخ و گردونه نظام کارند و بالاخره چرخ در…

تعبیر خواب چکش

تعبیر خواب چکش

چکش در خواب های ما عاملی است قاطع و نیرومند. این هم می تواند یک…

تعبیر دیدن چوپان در خواب

تعبیر خواب چوپان

چوپان در خواب دیدن بسیار نیکو است و خوابی است مبارک و میمون. بیشتر انبیا…

چمدان Baggage

تعبیر خواب چمدان

چمدان یا جامه دان خالی، آینده بیننده خواب است و چمدان پر، گذشته او است.…

چاق شدن در خواب Obesity

تعبیر خواب چاق شدن

چاقی در خواب نشانه سلامت نیست اما گویای فراوانی نعمت و فراخی روزی می تواند…

دیدن چاقو در خواب

تعبیر خواب چاقو

چاقو زبان بدگویان است و چنانچه تیز و برنده و براق باشد نشان آنست که…

چاه well

تعبیر خواب چاه

به تشخیص معبران سنتی و کهن چاه در خواب های ما مکر و حیله است…

تعبیر چاپ

تعبیر خواب چاپ

اگر در خواب چاپ خانه ای بزرگ مشاهده کردید در جریان حادثه ای مهم قرار…

تعبیر خواب چتر umbrella

تعبیر خواب چتر

باران در جائی نعمت و خیر و برکت است و در جائی بخصوص اگر برسر…

تعبیر خواب dreams

تعبیر خواب چلاق

اگر در خواب ببینید که چلاق شده اید و قادر به برخاستن نیستید نشان آن…

تعبیر خواب چیت

تعبیر خواب چیت

چیت چلوار نقاشی شده است. آنچه در مورد چلوار گفتیم در مورد چیت نیز تا…


⚑ جستجو در تعبیر خواب آلامتو