تعبیر خواب حرف پ

تعبیر خواب آلامتو بر اساس حروف الفبا حرف پ

تعبیر خواب آلامتو بر اساس حروف الفبا – خواب های با شروع از حرف پ

خواب هایی که با حرف اول پ شروع می شوند ادامه زیر به صورت کامل تعبیر شده اند.

℁ تعبیر خواب بر اساس الفبا

لیست تعبیر خواب حرف پ

پرنده در خواب

تعبیر خواب پرنده

پرنده در خواب مراد است مگر پرندگان مکروه مثل کلاغ، جغد، خفاش، کرکس و یکی…

پل Bridge

تعبیر خواب پل

دیدن پل در خواب خوب است به شرط آن که شکسته و ویران نباشد. هر…

پالتو Overcoat

تعبیر خواب پالتو

پالتو برای مردان متاهل همسر است و برای جوانان خانواده و برای دختران جوان نوید…

تعبیر خواب پول money

تعبیر خواب پول

پول در خواب خوب نیست همان قدر که به چشم عده ای در بیداری خوب…

پیپ Tobacco-pipe

تعبیر خواب پیپ

پیپ وسیله ای برای تدخین است که ما در فارسی به آن چپق می گوییم.…

پسته Pistachios

تعبیر خواب پسته

پسته در خواب اشتغال ذهنی و فکری است که گاه می تواند سرگرم کننده یا…

دیدن پتو در خواب

تعبیر خواب پتو

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی: پتو برای زن نیز شوهر است زیرا او…

پرده Curtain

تعبیر خواب پرده

معبران عموما پرده را خوب ندانسته اند ولی دیدن پرده در خواب به طور مطلق…

پلک Eyelid

تعبیر خواب پلک

پلک در خواب برای زن شوهر است و برای مرد همسر پاک و قابل اعتماد…

پوستین fur_coat

تعبیر خواب پوستین

پوستین تا حدودی تعبیر پوست را دارد فقط در حیوانات مختلف فرق می کند. پوستین…

پوست skin

تعبیر خواب پوست

پوست حیوانات در خواب مال است و دارائی مگر پوست شتر که به میراث تعبیر…


⚑ جستجو در تعبیر خواب آلامتو