تعبیر خواب حرف پ

تعبیر خواب آلامتو بر اساس حروف الفبا حرف پ

تعبیر خواب آلامتو بر اساس حروف الفبا – خواب های با شروع از حرف پ

خواب هایی که با حرف اول پ شروع می شوند ادامه زیر به صورت کامل تعبیر شده اند.

℁ تعبیر خواب بر اساس الفبا

لیست تعبیر خواب حرف پ

تعبیر خواب پختن نان

تعبیر خواب پختن نان

تعبیر خواب پختن نان تعبیر خواب پختن نان از دیدگاه روانشناختی پیروزی و موفقیت و…

پاشنه heel

تعبیر خواب پا

معبران بر مبنای این قیاس که قوام انسان بر مال و دارائی ثروت و مکنتی…

پلو Polu

تعبیر خواب پلو

پلو یا برنج پخته حاجت است. چنانچه در خواب دیدید که از برنج پلو می…

پشه mosquito

تعبیر خواب پشه

دیدن حشرات در خواب معمولا تعابیر نزدیک به همی دارد؛ پشه حشره ای است بی…

پنیر cheese

تعبیر خواب پنیر

همه چیزهایی که مایه می گیرند تا قابل مصرف و خوردن شوند در خواب های…

پرنده در خواب

تعبیر خواب پرنده

پرنده در خواب مراد است مگر پرندگان مکروه مثل کلاغ، جغد، خفاش، کرکس و یکی…

پل Bridge

تعبیر خواب پل

دیدن پل در خواب خوب است به شرط آن که شکسته و ویران نباشد. هر…

پالتو Overcoat

تعبیر خواب پالتو

پالتو برای مردان متاهل همسر است و برای جوانان خانواده و برای دختران جوان نوید…

پیپ Tobacco-pipe

تعبیر خواب پیپ

پیپ وسیله ای برای تدخین است که ما در فارسی به آن چپق می گوییم.…

پسته Pistachios

تعبیر خواب پسته

پسته در خواب اشتغال ذهنی و فکری است که گاه می تواند سرگرم کننده یا…

دیدن پتو در خواب

تعبیر خواب پتو

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی: پتو برای زن نیز شوهر است زیرا او…

پرده Curtain

تعبیر خواب پرده

معبران عموما پرده را خوب ندانسته اند ولی دیدن پرده در خواب به طور مطلق…

پوست skin

تعبیر خواب پوست

پوست حیوانات در خواب مال است و دارائی مگر پوست شتر که به میراث تعبیر…

پشم wool

تعبیر خواب پشم

پشم در خواب دیدن نیکو است و میمنت دارد. پشم ارزنده ترین محصولی است که…


⚑ جستجو در تعبیر خواب آلامتو