تعبیر خواب حرف ع

تعبیر خواب عین,تعبیرخواب با حرف ع

لیست تعبیر خواب ع بر اساس حروف الفبا – خواب های با حرف اول ع

خواب هایی که با حرف اول ع شروع می شوند در لیست زیر به صورت کامل تعبیر شده اند.

℁ تعبیر خواب بر اساس الفبا

لیست تعبیر خواب حرف ع

تعبیر خواب عسل honey

تعبیر خواب عسل

تعبیر خواب عسل تعبیر خواب عسل از جمله تعابیری است که ارتباط مستقیمی با جزئیات…

عشق love

تعبیر خواب عشق

عشق در خواب دیدنی نیست مگر این که خودتان یا دیگریرا عاشق بیابید. عشق در…

عبا Cloak

تعبیر خواب عبا

داشتن و پوشیدن عبا در خواب اگر به عنوان پوشش باشد تعبیر جامه و لباس…

تعبیر عود

تعبیر خواب عود

عود دود کردن در خواب خوب است. اگر فقط بوی عود را استشمام کنید حکم…

تعبیر خواب عقرب

تعبیر خواب عقرب

تعبیر خواب عقرب دیدن عقرب در خواب به عقیده بسیاری از معبران تعبیر نیکویی نداشته…

عطسه Sneeze

تعبیر خواب عطسه

عطسه در بیداری واکنش یک تحریک عصبی است در مخاط بینی ولی در خواب نیز…

تعبیر خواب عقیق

عقیق از سنگ های عبادی است. در اسلام عقیق را منهای سنگ های جوهری تایید…

عینک Glasses

تعبیر خواب عینک

اگر در خواب ببینید عینک زده اید دلتان روشن می شود. این در صورتی است…

عقاب eagle

تعبیر خواب عقاب

حضرت دانیال گوید: عقاب در خواب، پادشاه قوی و با هیبت و ستمگر بود، چنانکه…

تعبیر عطار

تعبیر خواب عطار

در گدشته عطار کسی بود که دارو می فروخت و این اشخاص غالبا خودشان هم…

تعبیر عنتر

تعبیر خواب عنتر

دیدن عنتر (نوعی میمون) در خواب انسانی است دلقک صفت و مقلد و سبک. همان…

تعبیر عصا

تعبیر خواب عصا

عصا هم کمک و یاوری از جانب دیگران است و هم توانائی و قدرت در…

تعبیر عناب

تعبیر خواب عناب

دیدن عناب در خواب نیکو است و تعبیر آن روا شدن حاجات بیننده خواب است.…

عاج فیل Ivory

تعبیر خواب عاج

عاج استخوان دندان فیل است. همان طور که در بیداری در زندگی عادی ما چیزی…


⚑ جستجو در تعبیر خواب آلامتو