تعبیر خواب حرف ص

تعبیرخواب حرف صاد,تعبیر خواب حروف الفبا حرف ص

تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا – خواب های با حرف اول ص

خواب هایی که با حرف اول صاد شروع می شوند در لیست زیر به صورت کامل تعبیر شده اند.

℁ تعبیر خواب بر اساس الفبا

لیست تعبیر خواب حرف ص

صندلی chair

تعبیر خواب صندلی

در خواب های ما صندلی اشاره به چیزهای متفاوتی می تواند باشد. اگر زنی در…

صبح Morning

تعبیر خواب صبح

صبح به معنی وجود روشنایی نیست. ظهور ناگهانی روشنایی را نیز روز نمی گویند. صبح…

رعد و برق Lightning

تعبیر خواب صاعقه

دیدن صاعقه به خودی خود بد نیست اگر در خواب ببینیم که آسمان منقلب است…

صابون soap

تعبیر خواب صابون

صابون در خواب نشانه تحصیل برائت است. اگر محکومی، متهمی، یا محبوسی در رویای خویش…

صلوات salavat

تعبیر خواب صلوات

محمدبن سیرین گوید: اگر دید که بر رسول صلوات می فرستاد، دلیل است حاجتش روا…

تعبیر خواب صدف

دیدن صدف در خواب تعابیر زیادی ندارد و ممکن است یک عامل انحرافی در خواب…


⚑ جستجو در تعبیر خواب آلامتو