تعبیر خواب حرف د

تعبیر خواب دال,تعبیرخواب حروف الفبا شروع با د

لیست تعبیر خواب د بر اساس حروف الفبا – خواب های با حرف اول دال

خواب هایی که با حرف اول د شروع می شوند در لیست زیر به صورت کامل تعبیر شده اند.

℁ تعبیر خواب بر اساس الفبا

لیست تعبیر خواب حرف د

تعبیر خواب دمپایی 

تعبیر خواب دمپایی

تعبیر خواب دمپایی دمپایی ها از پاهای ما محافظت می کنند، هنگام پوشیدن آنها در…

تعبیر خواب دوغ

تعبیر خواب دوغ

تعبیر خواب دوغ رویای دوغ بیانگر صراحت و نحوه ارتباط شما با دیگران است. رویای…

تعبیر خواب دلقک

تعبیر خواب دلقک

دیدن دلقک در خواب شاید به ندرت اتفاق بیفتد، اما اگر به دنبال تعبیر خواب…

تعبیر خواب دعوا quarrel

تعبیر خواب دعوا

اگر دعوا منحصر به عصبانیت و ابراز خشم و بگو مگو باشد تعبیر خاص خود…

تعبیر خواب دندان teeth

تعبیر خواب دندان

در جایی دیگر نوشته ام که دندان ها افراد خانواده ما هستند. معبران سنتی اعتقاد…

در door

تعبیر خواب در

اگر در خواب ببینید که خانه شما همان است اما در آن عوض شده زنی…

تعبیر دوربین

تعبیر خواب دوربین

دوربین دو نوع است؛ یکی چشمی و دیگری عکس برداری یا فیلمبرداری. دوربین چشمی در…

تعبیر دستکش

تعبیر خواب دستکش

دستکش نشانه خطا و گناهان کوچک است. قصور و کوتاهی های ما. کارهای خوبی که…

درختtree

تعبیر خواب درخت

درخت خود به خود هیچ تعبیر مشخصی ندارد . معبران نوشته اند درختان بی بر…

دارو drugs

تعبیر خواب دارو

دارو در خواب چاره است و دارو خوردن چاره جویی. اگر دیدید دارو به دیگری…

تعبیر خواب دایناسور

به دایناسور در مراجع تعبیر خواب اسلامی اشاره مستقیمی نشده است اما در مراجع غربی…

تعبیر خواب دشمن

تعبیر خواب دشمن، منوچهر مطیعی دشمن قیافه مشخص و معینی ندارد که در خواب بتوان…

داس Sickle

تعبیر خواب داس

داس وسیله انتفاع است و ابزار کار کشاورزی است و چون خود کشاورزی در خواب…

دانه grain

تعبیر خواب دانه

در قدیم می گفتند دانه برکت و نعمت خداوند هستند و چنانچه دانه ای زیر…

قابلمه Pot

تعبیر خواب دیگ

دیگ وسیله ای است برای پختن غذا که البته می دانیم که خانم و کدبانوی…

دویدن

تعبیر خواب دویدن

دویدن در خواب می‌تواند نشانه‌های مختلفی در بر داشته باشد که همه این نشانه‌ها بستگی…

دکمهButton

تعبیر خواب دکمه

دکمه در خواب خیلی چیزها می تواند باشد که بستگی به موقعیت بیننده خواب دارد.…

دختر girl

تعبیر خواب دختر

چنانچه در خواب ببینید که صاحب دختری شده اید و همسرتان دختری به دنیا آورده…


⚑ جستجو در تعبیر خواب آلامتو