تعبیر خواب حرف ت

تعبیر خواب آلامتو بر اساس حروف الفبا حرف ت

لیست تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا – خواب های با حرف اول ت

خواب هایی که با حرف اول ت شروع می شوند ادامه زیر به صورت کامل تعبیر شده اند.

℁ تعبیر خواب بر اساس الفبا

لیست تعبیر خواب حرف ت

تعبیر خواب توالت

تعبیر خواب توالت

تعبیر خواب توالت با توجه به توالت کثیف و تمیز در خواب، معانی مختلفی می‌دهد.…

تجاوز Rape

تعبیر خواب تجاوز

در تعابیر خواب تجاوز کردن یا مورد تجاوز وارد شدن همان معنی تعبیر خواب جماع…

تابوت Coffin

تعبیر خواب تابوت

اگر در خواب تابوت دیدید نترسید زیرا عمر شما طبیعی است و دیدن تابوت در…

تابستان summer

تعبیر خواب تابستان

تمام قدرتهای خارج از محدوده توانایی ما که می توانند حادثه آفرین و تعیین کننده…

تقویم calendar

تعبیر خواب تقویم

تقویم یا گاه نامه در خواب حکم سرنوشت و تقدیر است. تقویم اعمال نیک و…

ترشی Torshi

تعبیر خواب ترشی

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: دیدن ترشی ها در خواب خوب نیست به هر شکل و…

توتون tobacco

تعبیر خواب تنباکو

تنباکو (توتون) همان چیزها و کارهایی است که خود بیننده خواب و دیگران را می…

تلفن Telephone

تعبیر خواب تلفن

تلفن دیدار دوستان و عزیزان است. این در صورتی است که زیاد با تلفن سر…

تصادف کردن در خواب نشانه چیست

تعبیر خواب تصادف

تصادف اتومبیل در خواب می تواند نشانگر عدم اعتماد به نفس باشد. شاید شما در…

تعبیر خواب تشک

تعبیر خواب تشک

تعبير خواب تشک به روايت لوک اویتنهاو تشک: شما خانه خودتان را بنا خواهید نمود.…

دیدن تفنگ در خواب

تعبیر خواب تفنگ

چنان چه در خواب ببینید که تفنگ دارید کسی را به دوستی بر می گزینید…

توت Mulberry

تعبیر خواب توت

توت دو نوع داریم. یکی توت معمولی و سفید که توت شیرین نامیده می شود…

تبخال Herpes-simplex

تعبیر خواب تبخال

دیدن تبخال یا هر گونه مشکلات پوستی مانند خشکی پوست در رویا به این معناست…

تاتو بدن

تعبیر خواب تاتو

خال کوبی عبارت است از وارد کردن رنگدانه ها به درون پوست با سوزن، چاقو…

ماهیتابه frying-pan

تعبیر خواب تابه

تاوه که ما امروز به آن ماهیتابه می گوییم ظرفی است که به ندرت ممکن…

کیک جشن تولد

تعبیر خواب تولد

خواب دیدن در مورد جشن تولد بیانگر قبول کردن خود است. شما از خودتان تشکر…

تاب Swing

تعبیر خواب تاب

تاب، بي اعتباري و تزلزل در راي و اراده و بي اعتمادي به کار يا…

تاج crown

تعبیر خواب تاج

تاج در خواب براي زنان شوهر است و براي مردان مجد و شرف و آبرو…

تار taar

تعبیر خواب تار

تار يکي از آلات موسيقي است و ديدنش درخواب حکم ديگر آلات طرب را دارد.…

تب fever

تعبیر خواب تب

در خوابهاي ما ديدن تب و تب داشتن هشدار روح است در مقابل همه حوادثي…

تبر ax

تعبیر خواب تبر

معبران کهن تمام ابزار از نوع بيل و پارو و تبر را خادم تعبير کرده…


⚑ جستجو در تعبیر خواب آلامتو