تعبیر خواب حرف ب

تعبیر خواب آلامتو بر اساس حروف الفبا حرف آ الف

لیست تعبیر خواب ب بر اساس حروف الفبا – خواب های با حرف اول ب

خواب هایی که با حرف اول ب شروع می شوند ادامه زیر به صورت کامل تعبیر شده اند.

℁ تعبیر خواب بر اساس الفبا

لیست تعبیر خواب حرف ب

تعبیر بازو

تعبیر خواب بازو

از امام صادق علیه السلام نقل است که بازو در خواب یا برادر است، یا…

تعبیر خواب برج

تعبیر خواب برج

برج شخصیت است و کسی است که مقام والا و منزلتی بزرگ دارد. تماشای برج…

تعبیر خواب بت

تعبیر خواب بت

بت در خواب هوای نفس است. چنان چه در خواب دیدید که در داخل بت…

تعبیر خواب برهنه بودن Naked

تعبیر خواب برهنگی

برهنگی در خواب آشکار شدن مکنونات قلبی بیننده خواب است. چنانچه کسی در خواب خویشتن…

باد wind

تعبیر خواب باد

باد انواع و جهات مختلف دارد که هر یک دارای تعبیری خاص است. محمد بن…

بز goat

تعبیر خواب بز

بز حیوان زیرک و باهوش و چالاکی است و در عین حال مفید که هم…

بره Lamb

تعبیر خواب بره

دیدن بره در خواب خوب و بل که بسیار خوب است. معبران بره سفید را…

بهار spring

تعبیر خواب بهار

بهار، طبیعت در نهایت اعتدال است و باید هم چنین باشد. حال اگر این طور…

بهشت Heaven

تعبیر خواب بهشت

بهشت نیز مثل بهار دیدنی نیست و ما مختصات و مشخصاتی از بهشت در دست…

برق Electricity

تعبیر خواب برق

برق متداعی دو چیز است، یکی برق به معنای الکتریسیته و دیگری برق جسته از…

ببر tiger

تعبیر خواب ببر

ببر در خواب یک حیوان استثنایی است که تعابیر مربوط به حیوانات و درندگان دیگر…

بالش Pillow

تعبیر خواب بالش

بالش در خواب به خادم خانه بر می گردد. اگر جوانی در خواب ببیند که…

بیل Shovel

تعبیر خواب بیل

معبران سنتی نوشته اند بیل خادمی است که به کارها به نفاق می کند اما…

تعبیر دیدن بوفالو در خواب

تعبیر خواب بوفالو

دیدن بوفالو (گاو وحشی) در خواب چه تعبیری دارد؟ دیدن بوفالو در خواب اغلب با…

تعبیر خواب بشقاب

تعبیر خواب بشقاب

دیدن بشقاب در خواب ، نشانه صرفه جویی كردن در زندگی و یافتن همسری شایسته…

تعبیر خواب برف

تعبیر خواب برف

برف در خواب غم و اندوه است. روزهایی که برف می بارد هوا گرفته ابر…

تعبیر خواب dreams

تعبیر خواب بدن

دیدن بدن دیگران در خواب خوب نیست همچنان که در بیداری نیز کاری پسندیده به…

تعبیر خواب بافتن

تعبیر خواب بافتن

بافتن در خواب سفر است و برای زنان تمشیت امور خانوادگی. اگر مردی در خواب…


⚑ جستجو در تعبیر خواب آلامتو