تعبیر خواب حرف ت

تعبیر خواب حرف ت,لیست تعابیر خواب با حرف اول ت

لیست تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا – خواب های با حرف اول ت

خواب هایی که با حرف اول ت شروع می شوند ادامه زیر به صورت کامل تعبیر شده اند.

لیست تعبیر خواب حرف ت

تجاوز Rape
تجاوز

در تعابیر خواب تجاوز کردن یا مورد تجاوز وارد شدن همان معنی تعبیر خواب جماع کردن و آمیزش و نزدیکی…

تربچه Radish
تربچه

تربچه دیون کوچک و بدهی های خرد است به خصوص اگر در خواب دسته تربچه ببینید. پولهایی که اندک اندک…

تعبیر خواب ترنگبین
ترنگبین (ترنجبین)

ترنگبین یا ترنجبین را در خواب بی مورد و بدون مناسبت نمی بینیم. چون جنبه دارویی دارد. اگر در خواب…

تعبیر دیدن تغار شکسته چیست
تغار

نوشته اند تغار در خواب زنی است پرهیزگار و نیک نفس که در خانه شوهر با علم و حلم زندگی…

ته چین tahchin
ته چین

دیدن ته چین در خواب بر خلاف دیدن ته دیگ است. ته چین مائده و نعمت است مخصوصا اگر با…

تابستان summer
تابستان

تمام قدرتهای خارج از محدوده توانایی ما که می توانند حادثه آفرین و تعیین کننده باشند در خواب ها به…

ترشی Torshi
ترشی

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: دیدن ترشی ها در خواب خوب نیست به هر شکل و به هر نوع که باشند.…

توتون tobacco
تنباکو

تنباکو (توتون) همان چیزها و کارهایی است که خود بیننده خواب و دیگران را می آزارد و دیدگان را تاریک…

تلفن Telephone
تلفن

تلفن دیدار دوستان و عزیزان است. این در صورتی است که زیاد با تلفن سر و کار نداشته باشید. اگر…

تصادف کردن در خواب نشانه چیست
تصادف

تصادف اتومبیل در خواب می تواند نشانگر عدم اعتماد به نفس باشد. شاید شما در حال از دست دادن چیزی…

تخت bed
تخت خواب

تخت خواب بدون هیچ تردید برای مرد به زن بر می گردد و برای زن گویای تاثیر وجودی مرد است…

تعبیر خواب تشک
تشک

تعبير خواب تشک به روايت لوک اویتنهاو تشک: شما خانه خودتان را بنا خواهید نمود. همچنین بخوانید: تعبیر خواب پتو…

تشنگی Thirst
تشنگی (آب خواستن)

احساس تشنگی در خواب خوب نیست و میل به فساد و تباهی است. ممکن است شب بد غذایی کرده و…

دیدن تفنگ در خواب
تیر

تیر مردی است راستگو و صدیق که با همه صنف و طبقه ای می جوشد ولی تحت تاثیر قرار نمی…

تیراندازی کردن در خواب چه تعبیری دارد
تیراندازی (شلیک)

مؤلف کتاب بانک جامع تعبیر خواب گوید: اگر در خواب با تفنگ تیر اندازی کرد و از آن گلوله ای…

دیدن تفنگ در خواب
تفنگ

چنان چه در خواب ببینید که تفنگ دارید کسی را به دوستی بر می گزینید که صدیق و راستگو است.…

دام Trap
دام (تله)

دام و تله در خواب گرفتاری است. اگر ببینید که دام برای شکار گسترده اید که دیگران را بیازارید و…

توت Mulberry
توت

توت دو نوع داریم. یکی توت معمولی و سفید که توت شیرین نامیده می شود و دیگری توت سرخ و…

درخت انگور (تاک)

در خواب های ما درخت انگور یا تاک خوب است و به امید تعبیر شده است. ریشه امیدی است که…

ماشین تایپ typing-machine
تایپ

تایپ تجسمی است از یک زن به استثنای زنان خانه و او زنی است پر غلغله و شلوغ که مدام…

1 2 3 4

جستجو در تعبیر خواب آلامتو