تعبیر خواب حرف ب

تعبیر خواب حرف ب,لیست خواب های شروع با حرف ب

لیست تعبیر خواب ب بر اساس حروف الفبا – خواب های با حرف اول ب

خواب هایی که با حرف اول ب شروع می شوند ادامه زیر به صورت کامل تعبیر شده اند.

لیست تعبیر خواب حرف ب

baby-sleep
بچه

دیدن بچه در خواب ، غالباً خوب است و معبران اکثرا، تعبیرهای نیکی برای دیدن بچه در خواب آورده‌اند. محمدبن…

بالش Pillow
بالش

بالش در خواب به خادم خانه بر می گردد. اگر جوانی در خواب ببیند که بالشی نو زیر سر نهاده…

بیل Shovel
بیل

معبران سنتی نوشته اند بیل خادمی است که به کارها به نفاق می کند اما بیل وسیله ای است که…

باد رها کردن
باد رها کردن (گوزیدن)

باد رها کردن در جمع همانگونه که در بیداری عمل صحیحی نیست تعبیر آن نیز در خواب بیان کردن سخن…

تعبیر دیدن بوفالو در خواب
بوفالو

دیدن بوفالو (گاو وحشی) در خواب چه تعبیری دارد؟ دیدن بوفالو در خواب اغلب با تعابیری همچون قدرت، فراوانی، حق…

تعبیر خواب باقلا
باقلا

در مرود باقلا معبران بزرگ کهن عقاید متفاوتی ابراز داشته اند. ابن سیرین معتقد است که باقلا به هر شکل…

تعبیر خواب بازی
بازی کردن

بازی در اینجا جست و خیز و بازی است آن طور که کودکان بازی می کنند و به دنبال یکدیگر…

تعبیر خواب بشقاب
بشقاب

دیدن بشقاب در خواب ، نشانه صرفه جویی كردن در زندگی و یافتن همسری شایسته است. اگر در خواب ‌…

زغال اخته blueberries
زغال اخته (بلوبری)

دیدن بلوبری (میوه زغال اخته) تازه یا آب ان در خواب نشان دهنده خوش شانسی؛ اتفاقات خوب، فراوانی و ثروت؛…

بیماری sick
بیماری

بیماری در خواب فسق و فجور است و کذب و دروغ . اگر کسی ببیند که بیمار است و از…

تعبیر خواب بیمارستان
بیمارستان

خواب دیدن بیمارستان چه تعبیری دارد؟ دیدن بیمارستان در خواب معمولا نشان می‌ دهد که شما یا فرد نزدیک به…

تعبیر خواب باران rain
باران

باران در بیداری و در زندگی روزمره ما موجب خیر و برکت و نعمات الهی است. در خواب نیز چنین…

تعبیر خواب برف
برف

برف در خواب غم و اندوه است. روزهایی که برف می بارد هوا گرفته ابر و مه غلیظ آسمان را…

تعبیر دیدن باز شکاری
باز شکاری

باز مرغی است شکاری و زیبا در خواب نماینده آرزو و امید و تمنیات بزرگ درونی بیننده خواب است. دیدن…

باغ

از امام صادق _ ع _ نقل است که دیدن باغ در خواب، زن خوب فرزند صالح و مال و…

بید

بید به معنی درخت بید در خواب های ما دوستی است مهربان و شفیق و رفیقی است فریادرس که می…

تعبیر خواب برگ
برگ

برگ شرف است و آبرو و اخلاق و نحوه سلوک اجتماعی. برگ زینت درخت است و اخلاق خوب نیز زینت…

تعبیر خواب برج
برج

برج شخصیت است و کسی است که مقام والا و منزلتی بزرگ دارد. تماشای برج از پائین احساس ضعف است…

تعبیر خواب بوتیمار
بوتیمار

بوتیمار مرغی است دریائی که در یک جا مقیم نمی ماند و کوچ می کند و از دیاری به دیار…

تعبیر خواب بوق زدن
بوق زدن

بوق زدن در خواب کاری است آمیخته با تزویر و ریا و از جهتی توسل به دروغ گوئی و خیانت.…


جستجو در تعبیر خواب آلامتو