مجله آلامتو

تعبیر خواب ب

تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا – خواب های با حرف اول بلیست تعبیر خواب ب

تعبیر خواب بوتیمار
بوتیمار

بوتیمار مرغی است دریائی که در یک جا مقیم نمی ماند و کوچ می کند و از دیاری به دیار…

تعبیر خواب بوق زدن
بوق زدن

بوق زدن در خواب کاری است آمیخته با تزویر و ریا و از جهتی توسل به دروغ گوئی و خیانت.…

تعبیر خواب بخشیدن
بخشیدن

انسان همیشه از مال و دارایی خودش می بخشد و بخشش از دارائی دیگران بخشیدن نامیده نمی شود. مال نیز…

تعبیر خواب بت
بت

بت در خواب هوای نفس است. چنان چه در خواب دیدید که در داخل بت خانه ای هستید خوابتان می…

تعبیر خواب بانک
بانک

بانک در زندگی امروز ما بانک جانشین خلف و صدیق صرافی های قدیمی است و صرافی نیز یکی از کهن…

بوسیدن kiss
بوسیدن

برخي از معبران نوشته اند بوسه خيانت است و سو نيت و بد دلي چه بوسه بدهيم و چه بگيريم.…

تعبیر خواب برهنه بودن Naked
برهنگی

برهنگی در خواب آشکار شدن مکنونات قلبی بیننده خواب است. چنانچه کسی در خواب خویشتن را برهنه ببیند مردم او…

تعبیر خواب dreams
بدن

دیدن بدن دیگران در خواب خوب نیست همچنان که در بیداری نیز کاری پسندیده به نظر نمی رسد. اگر در…

1 2 3 4 7

تعبیر خواب بر اساس الفبا

جستجو در تعبیر خواب آلامتو