مجله آلامتو

لیست تعبیر خواب حرف ب

لیست تعبیر خواب ب بر اساس حروف الفبا – خواب های با حرف اول ب

تعبیر خواب بر اساس الفبا

لیست لیست تعبیر خواب حرف ب

بید

بید به معنی درخت بید در خواب های ما دوستی است مهربان و شفیق و رفیقی است فریادرس که می…

تعبیر خواب برگ
برگ

برگ شرف است و آبرو و اخلاق و نحوه سلوک اجتماعی. برگ زینت درخت است و اخلاق خوب نیز زینت…

تعبیر خواب برج
برج

برج شخصیت است و کسی است که مقام والا و منزلتی بزرگ دارد. تماشای برج از پائین احساس ضعف است…

بلور

لطفا به حرف ـ کاف ـ و کلمه کريستال نگاه کنيد.

تعبیر خواب بوتیمار
بوتیمار

بوتیمار مرغی است دریائی که در یک جا مقیم نمی ماند و کوچ می کند و از دیاری به دیار…

تعبیر خواب بوق زدن
بوق زدن

بوق زدن در خواب کاری است آمیخته با تزویر و ریا و از جهتی توسل به دروغ گوئی و خیانت.…

تعبیر خواب بخشیدن
بخشیدن

انسان همیشه از مال و دارایی خودش می بخشد و بخشش از دارائی دیگران بخشیدن نامیده نمی شود. مال نیز…

تعبیر خواب بت
بت

بت در خواب هوای نفس است. چنان چه در خواب دیدید که در داخل بت خانه ای هستید خوابتان می…

تعبیر خواب بانک
بانک

بانک در زندگی امروز ما بانک جانشین خلف و صدیق صرافی های قدیمی است و صرافی نیز یکی از کهن…

بوسیدن kiss
بوسیدن

برخي از معبران نوشته اند بوسه خيانت است و سو نيت و بد دلي چه بوسه بدهيم و چه بگيريم.…

تعبیر خواب برهنه بودن Naked
برهنگی

برهنگی در خواب آشکار شدن مکنونات قلبی بیننده خواب است. چنانچه کسی در خواب خویشتن را برهنه ببیند مردم او…

تعبیر خواب dreams
بدن

دیدن بدن دیگران در خواب خوب نیست همچنان که در بیداری نیز کاری پسندیده به نظر نمی رسد. اگر در…

برنج rice
برنج

برنج از غلاتی است که با زحمت و تلاش و کوشش بسیار فراهم می شود و دیدن برنج در خواب…

دیدن پشت بام در خواب
پشت بام

پشت بام رفعت مقام و جاه و عظمت است وچنانچه خویشتن را بر بام دیدید به اندازه ارتفاع آن بام…

بالن در خواب
بالن

بالن بر وزن واگن یک کلمه فرانسوی است که به زبان ما نیز وارد گردیده و پذیرفته شده و آن…

تعبیر خواب بافتن
بافتن

بافتن در خواب سفر است و برای زنان تمشیت امور خانوادگی. اگر مردی در خواب ببیند که چیزی می بافد…


جستجو در تعبیر خواب آلامتو