تعبیر خواب حج رفتن (مکه)

دیدن حج رفتن (مکه) در خواب به چه معناست؟

تعبیر دیدن حج رفتن (مکه) در خواب چیست؟

حج رفتن

اگر در خواب ببینید که خودتان حاجی شده اید از شر و ترس و بلا ایمنی می یابید و اگر در خواب ببینید که دیگری حاجی شده است هم برای شما خوب است و هم برای آن که از حج بازگشته و مبشر خیر و صلاح و امنیت خاطر است و برای کسی که از حج آمده سلامت و امنیت حاصل می گردد. البته اگر آشنا باشد. و اگر بیگانه و نا آشنا باشد نتیجه خواب متوجه بیننده آن است.

اگر در خواب دیدید که همسرتان حاجیه شده در این صورت خواب شما بشارت می دهد که از همان زن فرزندی صالح می آورید.


حضرت امام جعفر صادق فرماید: حج کردن در خواب بر هفت وجه است.

 1. تزویج (ازدواج) کردن
 2. کنیزک خریدن
 3. زیارت پادشاه کردن
 4. نیکوئی بر مردمان
 5. سعی کردن در کار خیر
 6. مزد و ثواب نمودن
 7. به صحبت وهمنشینی اهل علم است.

محمد بن سیرین گوید: اگر کسی درخواب ببیند که به حج می‌رود، دلیل که خداوند او را حج روزی دهد، اگر بیمار باشد عافیت یابد، اگر وام دارد وامش گذارده گردد، اگر بیم دارد ایمن شود، اگر در سفر است به سلامت بازآید. اگر ببیند که به حج می‌رفت و حج از وی فوت شد، دلیل که عمرش دراز شود و کارش به نظام بود.

همچنین بخوانید: تعبیر خواب مسجد

یوسف نبی علیه السلام گوید: دیدن حج گزاردن تزویج و شادی باشد.


ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند در حرام لبیک می‌زد، دلیل که او را ترس و بیم است.

ابراهیم کرمانی: اگر بیند در کعبه نماز می‌کرد، دلیل که از بزرگان و مهتران کارش نیکو شود.


منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در خواب ببینید که خودتان حاجی شده‌اید از شر و ترس و بلا ایمنی می‌یابید و اگر در خواب ببینید که دیگری حاجی شده است هم برای شما خوب است و هم برای آن که از حج بازگشته و مبشر خیر و صلاح و امنیت خاطر است و برای کسی که از حج آمده سلامت و امنیت حاصل می‌گردد. البته اگر آشنا باشد. و اگر بیگانه و نا آشنا باشد نتیجه خواب متوجه بیننده آن است. اگر در خواب دیدید که همسرتان حاجیه شده در این صورت خواب شما بشارت می‌دهد که از همان زن فرزندی صالح می‌آورید.

همچنین بخوانید: تعبیر خواب روزه گرفتن

جابرمغربی گوید: اگر دید به مسجد یا مکه یا مدینه رفت، دلیل که از همه ترس‌ها ایمن شود و مرادهای دنیوی و اخروی حاصل کند.


تعبیر خواب «حج رفتن (مکه)» برای من چیست؟

اگر در خواب‌تان «حج رفتن (مکه)» را دیده اید اما تعبیرخواب فوق جوابگوی شما نیست ابتدا بخش نظرات را بخوانید و در صورتی که همچنان به تعبیر خواب خود نرسیدید؛ جزئیات خواب‌تان را در بخش نظرات ارسال کنید تا به آن پاسخ مناسبی داده شود.

کاربر گرامی نظرات تکراری پاسخ داده نخواهد شد. لطفاً بخش نظرات را با دقت مطالعه فرمایید.

به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین

2 دیدگاه

 1. مهدی زارع در 1399/05/25در4:22 ق.ظ

  خواب دیدم گلدسته های مدینه را در صحن میدیدم و دعا میکردم وخدا راصدا میزدم ک من را به ارزوهایم برساند تعبیر چیست؟

  • یاسین صداقت در 1399/05/26در1:33 ق.ظ

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر این امر است که شما از حاجتی بر دل دارید و برای حاصل شدن آن به خدای خود پناه برده اید و اینکه شما باید در کنار دعا و نیایش عملتان را هم برای حل آن بیشتر کنید.
   سربلند و پیروز باشید.

نظر خود را بیان کنید