جملات توماس واتسون

سخنان زیا و ناب توماس واتسون

توماس واتسون

سخنان ناب از توماس واتسون

تا آنجا که می توانی اشتباه کن. یادت باشد، این گونه است که به موفقیت می رسی.

می خواهی برای رسیدن به موفقیت به تو فرمولی بدهم؟ خیلی ساده است: تعداد شکست هایت را دو برابر کن.

برای موفق شدن، باید قلب خود را در کسب و کارت و کسب و کار خود را در قلبت داشته باشی.

برو جلو و اشتباه کن، چون می توانی از آنها درس بگیری.

هر وقت فکر کنی که موفقیت حاصل شده، پیشرفت متوقف می شود.

توانایی پرسیدن سؤال درست بیش از نیمی از تلاش برای پیدا کردن پاسخ است.

خردمندی، قدرت استفاده صحیح از زمان و دانش است.

اساس ایجاد اعتماد، تاکید بر شباهت های بین خودتان و مشتریانتان است.

دشوارترین چیز درباره قدرت اعتماد این است که بسیار سخت به وجود می آید و بسیار آسان از بین می رود.

طراحی باید نشان دهنده کارایی و زیبایی در تجارت باشد ولی مهمتر از همه، طراحی خوب باید در وهله اول در خدمت مردم باشد.