جملات توماس هابس

سخنان زیبا و ناب از توماس هابس

توماس هابس

سخنان ناب از توماس هابس

دیانت را باید همچون کپسولی بلعید؛ نباید آن را جوید.

آدم ها نه بخاطر عقل شان بلکه به خاطر احساسات شان از حیوانات متمایز هستند.

انسان عاقل باید طوری بنویسد که فقط انسان های عاقل او را بستایند.

زور و فریب در جنگ دو فضیلت اصلی اند.

قانون بدون زور ناتوان است.

آسایش ما در فلسفه است.

انسان گرگ انسان است. البته گرگ ها یکدیگر را نمی خورند و این خود نشان می دهد که گرگ نسبت به گرگ، رفتار انسانی دارد.

انسان اسیر سوداها، تمایلات و و رویاهای درونی خویش است.

اشتیاق توام با اعتقاد نیل به مقصود را امید گویند و همین تمایل بدون آن اعتقاد ناامیدی و دلسردی ست.

اختن یک دولت مستلزم عملی کردن قواعد و اصول معینی است که اعتبار علمی و بنابراین ابدی دارند. پس عقل بیش از تاریخ قابل اتکاست.