جملات صادق هدایت

سخنان ناب و زیبا صادق هدایت

صادق هدایت

سخنان ناب از صادق هدایت

مرگ، مادر مهربانی است که بچه ی خود را پس از یک روز طوفانی در آغوش کشیده، نوازش می کند و می خواباند.

اگر مرگ نبود فریادهای نا امیدی به آسمان بلند می شد، به طبیعت نفرین می فرستاد.

حق به جانب آنهایی است که می گویند بهشت و دوزخ در خود اشخاص است.

هرکس مطابق افکار خودش دیگری را قضاوت می کند.

ما چقدر به سادگی نیاکان خودمان خندیدیم، روزی می ‌آید که آیندگان به خرافات ما خواھند خندید.

قصه فقط یک راه فرار برای آرزوهای ناكام است.

اگر کسی تمدن می خواهد باید وحشیگری و بی شرفی ها را فراموش کند.

تنها مرگ است که دروغ نمی گوید.

وقتی انسان شهری را وداع می كند، مقداری از یادگار، احساسات و كمی از هستی خودش را در آنجا می گذارد.

مردم هرچه بكارند همان را درو خواهند كرد.