پابلو پیکاسو

سخنان ناب از پابلو پیکاسو

مادر، تابلوی آفریدگار است.

هیچ بهاری بی‌خزان نیست، جز بهار هنر و ادب.

هنگام کار کردن راحت هستم؛ چیزی که مرا خسته می کند بیکاری و دیگر اشخاص است.

کار بی‌هدف، راهی‌ است که به پایان نمی‌رسد.

زمان حال همیشه بر گذشته برتری دارد؛ برای تو، این پیروزی ا‌ست.

تا آمادگی اداره خانواده‌ای را نداری، کاری نکن.

آزمونی که در جوانی داده‌ای، نتیجه‌اش در پیری، آشکار خواهد شد.

حقیقت واقعی در سکوت نهفته است.

برای جوانمردی و مروتی که در حق هر کس می کنی، امید هیچ پاداشی نداشته باش.

عشق بزرگترین رفع خستگی در زندگی است.