جملات ناپلئون بناپارت

سخنان ناب و زیبای ناپلئون بناپارت

جملات ناپلئون بناپارت

ناپلئون یکی از بزرگترین فرماندهان نظامی در تاریخ به شمار می‌رود، نبردهای وی در دانشکده‌های نظامی سرتاسر جهان تدریس می‌شود، و به طور کلی یکی از نامدارترین و بحث برانگیزترین شخصیت‌های سیاسی در تاریخ غرب است. در امور داخلی، ناپلئون اصلاحات آزاد اندیشانه بنیادی در فرانسه و سراسر اروپا اجرا کرد. وی سیستمی در ارتباط با آموزش عمومی ایجاد کرد، به آخرین بقایای نظام فئودالی یا ارباب – رعیتی پایان داد، به یهودی‌ها و دیگر اقلیت‌های مذهبی آزادی داد، مقرراتی برای برابری افراد از همه طبقه‌های جامعه در مقابل قانون وضع نمود، و قدرت حکومتی را متمرکز ساخت. دستاورد حقوقی ماندگار او با عنوان کد ناپلئون به شکل‌های گوناگون به وسیله یک چهارم نظام‌های حقوقی در جهان، از ژاپن در آسیا گرفته تا کِبِک در آمریکای مرکزی، مورد استفاده قرار گرفته است.

ناپلئون بناپارت : در دنیا فقط از یک چیز باید ترسید و آن خود ترس است .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ناپلئون بناپارت : اولین شرط توفیق شهامت و بی باکی است .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ناپلئون بناپارت : نایاب ترین چیزها در جهان دوست صمیمی است .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ناپلئون بناپارت : دردها و رنج ها فکر انسان را قوی می سازد

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ناپلئون بناپارت : کسانی که روح ناامید دارند مقصرترین مردم هستند.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ناپلئون بناپارت : کسی که می ترسد شکست بخورد حتما شکست خواهد خورد.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ناپلئون بناپارت : یک روز زندگی پر غوغا و در شهرت و افتخار بهتر از صد سال گمنامی است.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ناپلئون بناپارت : پیروزی یعنی خواستن .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ناپلئون بناپارت : عشق گوهری است گرانبها ، اگر با عفت توام باشد.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ناپلئون بناپارت : عفت در زن مانند شجاعت است در مرد ، من از مرد ترسو همچنان متنفرم که از زن نانجیب

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ناپلئون بناپارت : فداکاری در راه وطن از همه فضایل باارزشتر است.