سخنان مادر ترزا

جملات ناب و زیبا از مادر ترزا

مادر ترزا

سخنان ناب از مادر ترزا

اندازه كردارهای ما مهم نیست، بلكه میزان عشق و دقتی كه در آن وجود دارد مهم است.

نمی توانیم بدون واسطه در حضور خداوند قرار بگیریم، مگر آنكه سكوت درون و بیرون، هر دو را بر خود تحمیل كنیم.

اگر شروع به قضاوت كردن در مورد مردم بكنی، وقت پیدا نمی كنی كه آنها را دوست داشته باشی.

سكوت پیش از آغاز آفرینش به وجود آمده است و آسمان ها در فضا پراكنده شدند، بی هیچ حرفی و سخنی.

اگر مهربان باشید ممكن است مردم شما را متهم به چاپلوسی كنند، با وجود این مهربان باشید.

چیزی را كه طی سال ها می سازید ممكن است كسی یک شبه خراب كند؛ با وجود این بسازید.

كار بزرگ عبارت است از انجام كار كوچک با عشق زیاد.

از آینده ترس داریم چون امروز را هدر داده ایم.

مردم غالبا نامعقول، خودخواه و غیر منطقی هستند؛ با وجود این آنها را ببخشید.

شادی سبدی از عشق است که با آن می توان به روح دست پیدا کرد. بدون شک یک قلب شاد، نتیجه ی قلبی است که از عشق برافروخته است.


❖ به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام لینکدین