سخنان مارک زاکربرگ

جملات ماندگار و خاص از مارک زاکربرگ

مارک زاکربرگ

سخنان ناب از مارک زاکربرگ

با دادن قدرت اشتراک گذاری به مردم، ما دنیا را شفاف تر می کنیم.

بزرگترین ریسک این است که هیچ ریسکی نکنی.

در دنیایی که خیلی سریع تغییر می کند، تنها استراتژی که شکست خوردن آن تضمین شده است ریسک نکردن است.

من فکر می کنم اصلی ساده در تجارت این است که اگر کارهایی که آسان تر هستند را زودتر انجام دهی، در واقع می توانی پیشرفت زیادی در کار داشته باشی.

تبلیغات زمانی که هم راستا با تلاش های جاری مردم باشد، بیشترین تاثیرگذاری ممکن را خواهد داشت.

کاری را که بیابید که بیشترین اشتیاق را نسبت به انجام آن دارید.

مردم برای گفته های شما اهمیتی قائل نیستند، آنچه شما ساخته اید برای آنها مهم تلقی می شود.

پرسشی که هر روز از خود می پرسم این است: آیا در حال انجام مهم ترین کار ممکن هستم؟

به گمان من یک قانون ساده در کسب و کار وجود دارد، چنانچه شما در مراحل نخست اقدام به انجام کارهای آسان تر کنید، رشد و پیشرفت بیشتری از آن شما خواهد گشت.

به سرعت حرکت کنید و همه چیز را در هم شکافید، بدون از بین بردن مشکلات پیش رو قادر به حرکت و پیشرفت سریع نمی گردید.